zerk CiricusA 44. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Grafsteen van een priester uit de 15de eeuw:
[Anno Domini 1512 12? Kalendas Augusti CIRICUS ecclesiae rector naturae Deoque concedens hic sepultus est].
In het midden twee engelen, houdende een soort schild of bord met zes punten, waarop een onduidelijk figuur; beneden een wapen, waarop een kruis met kromstaf en ter rechterzijde [de initialen van de maker GH?; vgl. W. Dolk, Zestiende-eeuwse zerkhouwers in Friesland. In: De Vrije Fries XLVI (1964), 203-213].


A 69. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1657, den 27 Jan. sterf den Hooghgeleerden Heer BERNHARDUS FULLENIUS, in sijn leven eerst Hebraeae linguae, daerna matheseos Professor in de Universiteit tot Franeker, out in zijn 55 jaer.
A(nn)o 1670, den 21 Decemb. sterf de Eedelen en deughdrijcke Juffrouw EBEL HINCKENA VAN HINCKENBORCH, sijn huijsvrouw, out in haer 65 jaer, en leggen hier begraven.

Caelestes rimate plagas, doctaeque magister
Artis in aethereas quae rapit ante vias
Quam mens corporeis compagibus edita rumpat
Aethera, seque locet nobiliore polo.
Optime Fulleni lateri conjuncte sodalis,
Nos reptamus humi, te capit aula dei,
Colligimur sensim terraeque excidimus oris
Exilium terra est patria chara polus.
C. SCHOTANUS.

>> begin


A 75. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1625, den X Jan. sterf d'Hooggeleerde Dr. SIBRAND LUBBERT. der H. Schrijft Profess. Primar. Aetat. 69. Prof. 40.
A(nn)o 1625, de 8 May sterf d'eerbare seer deuchtsame TRUICKEN VAN OOSTERZEE, sijn huisvrouw, out 74 jaer.

Lubbertus nostri qui lux columenque lycei
Lustra per octo fuit, clauditur hoc lapide;
Clauditur, ast tantum corpus mortale, perennat
Fama viri, vivit mens pia juncta Deo.

>> begin


A 76. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
EPO JUCKEMA
consul Franekerensis,
summis in repub. honorib. functus,
obiit 5 kal. Jan. 1619.
LOLLIA FEDDINGA conjux,
VII kal. Aug. 1613.

Moriendo vivimus.
Conditus heic Epo Juckema sum cum Lollia eodem
Viximus ante thoro claudimur in tumulo.
Claudimur, imo soluti, et cum Christo sumus, ipse
Interitus nobis laetior introitus.
Mortua mors, letum deletum est, commorientes
Vivimus in Christo, mortua turba vale.
Epe, of Ype Jacobs Juckema was volmacht ten Landsdage wegens Franeker in 1584, 1586, 1587, 1592, 1593, 1597 en 1600, burgemeester aldaar in 1585, 1589, 1591, 1593, en 1600, gedeputeerde staat in 1592 en 1594, generale staat in 1606, en administreerend kerkvoogd in 1604.
Lolck van Feddinga was misschien eene afstammelinge van Sijtthie Peers Feddingha, die in 1470 te Franeker woonde.

>> begin


A 77. [Register 1993: no. 103; t.h.v. pilaar 13]
A(nn)o 1623 de(n) 21 Juny sterf de Welgeleerde JACOB RODRIGIUS DE BECKER.

Hic jacet heu! quondam cultor RODRIGIUS acer
virtutis et scientiae,
Harlemum genuit, musis themidique sacratum
huc Leyda transmisit virum:
ast abiit revocante Deo, fruiturque beato
nunc mens perenni gaudio.

>> begin


A 79. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Monumentum spulchrale,
viro incomparabili
D. JOHANNI JACOBO WISSENBACH Nassovio
J.U.D. et Professori
per XXIV annos in Frisiorum Acad.
celeberiimo,
1665, 16 feb, denato,
a secunda conjuge
RIXTIA DOMANS
erectum.

Hoc saxo tegitur toto celeberrimus orbe
Wissenbach, legum gloria, juris honos.
Ingenio, eloquio, calamo, virtute, secundus
Nulli, quem cathedrae, curia, templa, fora,
Innumerae gentes, Belgae, Germania, lucent,
Frisia tuque virum non habitura parem.
P. MATTHAEUS.
Johannes Jacobus Wissenbach, een Nassauer, werd geboren te Fronhausen den 8sten October 1607. In 1640 werd hij buitengewoon - en in 1643 gewoon hoogleeraar in de rechten te Franeker. Hij was eerst gehuwd met Elisabeth Cloppenburch en daarn amet Rixt Doman, de dochter van een magistraatspersoon te Franeker, die hem overleefde.

>> begin


A 80. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
A(nn)o 1612, de(n) XI May sterf de Hooghgeleerde JOANNES FUNGERUS rector der schole in Franeker.
A(nn)o 1620, den 25 November sterf de eerbare ende deuchtsame LUDTS WIBES D(ochter) sijn wijf.

Si quem beatum vivida pietas praestat,
Si qui laboris praemium vivi debent.
Doctrina magnum posteris si quem narrat,
Fungerus ille est, conditus hoc saxo, lector,
Scientiarum nulla pars istum fugit.
Floret a cunctar. defaecarat linguarum
Quas ille jugi cura, et artificis dextrae
Ductu fluenta sacro aeviterna depressit.
Quatuor juventae rector urbibus electus
Hoc ille cursu reddigit vitam patri
Fervente quem dilexit et fide et zelo;
Bonis amicus, impiorum odium atque osor,
Aegris medela, egentibus spes et portus,
Illo quiescant omine per cruces quotquot
Pietas labor, doctrina, sic mactant caelo.
W.P.

>> begin


A 81. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
D.S.
AEGIDIO RADAEO
illust. ord. Frisiae
quam celeberrimo typographo,
ac doctissimo
viro GERARDO FOCCENIO
subrectori scholae publicae
genero ejus dilecto.

Qui potuit culto donare charactere doctos,
Et famam ornatis conciliare typis,
Ut velut in solidis spirent monumenta columnis
Illorum quos mors invida diu rapuit,
Tandem etiam genero sociatus, maemore duro
Clauditur, et nomen quod dedit ipse tenet.
Evexit caelo pietas, quid quaerimus ultra?
Hoc est in terris vivere et in superis.

W. Revius P.C. P. Winsemius

>> begin


A 82. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hoc tumulo conditus est
rever. cl. vir
D. JOHANNES CLOPPENBURGH,
S.S. Theol. Dr. et Professor,
olim pastor Aelburgensis ab A(nn)o 1616,
Heusdanus ab A(nn)o 1618,
Amstelredam. ab A(nn)o 1621,
Brielanus ab A(nn)o 1620.
S. Theol. in Acad. Harderovicena
Profess. et v.d. Minister ab anno 1640,
et postremo
S. Theol. Professor. ac v.d. Min.
Academiae Frisiorum Franekeranae,
ab A(nn)o 1644.
Natus Amstelred. A(nn)o MDXCII, XIII May.
Denatus Franekerae A(nn)o MDCLII, 30 July.
Hier leit begraven
de deugtrijke Godtsalige matroon
Juffrouw ELIZABETH WESSELS,
weduwe van den Hooghgeleerden
JOHANNES CLOPPENBURG,
in zijn leven theologiae Profess.
tot Franeker.
Gestorven den .. Octobris 1657,
out zijnde 57 jaeren.
Johannes Cloppenburch, hoogleraar in de theologie te Franeker sedert 1644, was geboren te Amsterdam 13 Mei 1592, uit het huwelijk van Dirk Cloppenburch en Johanna Janssonius. Hij huwde eerst Lea Castelein en daarna met Elizabeth Wessels, die hem overleefde.

>> begin


A 84. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hoc saxo continentur ossa
viri clarissimi
GULIELMI CUP, J.U. D(octo)ris
ejusdemq(ue) facultatis dum viveret
professoris apud Frisios primarii;
nati Bommeliae,
denati Franequerae
XVI Jan. 1669, aetat. 63.
Beatam resurrectionem
cum fidelibus exspectantis
in charissimi patris sui
memoriam
maestus posuit filius
VINANDUS CUP, J.U. Dr.
Guilielmus Cup, zoon van Petrus Cup en Elisabeth van Wely, werd geboren te Zaltbommel 6 Juli 1604. Hij was professor in de rechten te Franeker, huwde eerst met Geertruid Gordon, eene dame van Schotsche afkomst, overleden in 1652 en daarna met Catharina Reneman, wier vader admiraliteitsraad was te Harlingen.

>> begin


A 85. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Fragmenten. Geschonden steen, waarop, voorzooverre leesbaar:
Anno MVcLIIII, den 23 Decembris, sterf die eerbare .....
Steen met een wapen: gedeeld, rechts een adelaar, links boven een ster, in het midden een klaverblad en beneden een eikel.
Geschonden steen, waarop, voorzooverre leesbaar:

Int jaer ons Heer(en) MDc en(de) XXIII den IV dach ..... sterf den .....
Geschonden steen, in het koor:
Illuce sestinadi ab ..... samma ..... pax iegnat Et jugis tranquillitas rustilat .....

>> begin


A 88. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Zeer onduidelijke steen. ..... Jr. ORCK VAN DOYEM, Raed ordinaris in den Hoove van Vrieslandt, obiit den VIII Octobris A(nn)o MDCXLV .....
Zie Wapenbord no. 25.

>> begin


A 89. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Geschonden grafsteen, waaronder zijn begraven Petrejus Tiara, Hoogleeraar te Franeker en diens broeder Dominicus Tiara.
Petrejus Tiara, geboren te Workum 15 juli 1514, was eerst geneesheer te Franeker, waar hij met Pietrick Anskes, de dochter van een welgesteld houthandelaar, huwde. Later vertrok hij naar Leuven, als docent in de oude talen. In 1555 was hij medicus der stede Delft, vanwaar hij, waarschijnlijk in 1557, weder naar Franeker vertrok. Na den dood zijner genoemde vrouw, vˇˇr 1554, hertrouwde hij met Aef Barendts te Franeker. In 1559 of 1560 werd hij Hoogleeraar in het Grieksch te Douai. Zijne vrouw kreeg daar het heimwee, weshalve Tiara zich in 1565 weder als stadsgeneesheer te Franeker vestigde. In 1574 nam hij het Hoogleeraarsambt in het Grieksch te Leiden aan. In 1585 werd hij in dat ambt beroepen te Franeker, welk beroep door hem werd aangenomen. Hij stierf aldaar 9 Februari 1586. Zijne weduwe Aef Barendts hertrouwde met Dr. Jacob Meintes en stierf 23 September 1597. (Zie hiervˇˇr no. 9.)
(Zie ook de Navorscher 4de jaarg. p. 373.)

>> begin


A 90. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Randschrift, voorzooverre leesbaar:
Int jaer ons here(n) MV sterf den genrena. en... UBELT ORLOFF ..... karis ocbebore in Mepellen. opten maindach van Karsdach is hu bleve des..ccheet bemoud oat 611 .....
Op den steen een ridder in volle wapenrusting, met een wapen: een visch; helmteeken dezelfde figuur.

>> begin


A 92. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Hier lecht begraven ..... Novembris. regelcat.....
Met de wapens: Harinxma thoe IJlst en Sjaerdema met den pijl.

>> begin


A 99. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Bovenaan:

Manis Lectori.
Forma saver populi fernor iuvenis opesq(ue)
Surripuere bibenocsere quid sit homo et horror
Post hominem vernis post vermea saetd.
Sic hu non hominem vestitur omnis homo.
Onderaan:

D.O.M.
GISBERTUS BOURICIUS J.U.D. haud obscuro apud l.vardianos loco natus ingenio, doctrina ac virtute inter Iurisconsultos sui aevi excellens et suprema Curia Frisia in vita Advocat. saeundiss. obiit 30 Janu. A(nn)o a partu virginis 16..
A(nn)o 1646 den 26 Augusti sterf de HoogEdelGeb. Heer HORATIUS VAN MEINSMA, oudt 56 jaer.
A(nn)o 1657 den 28 September sterf de Edele Juffr. ENA VAN TYARA, sijn Ed. Huisvrouw, oudt 68 jaer.

>> begin


A 102. [Register 1993: no. ..; t.h.v. pilaar ..]
Een gebroken grafsteen van een Grietman van Franekeradeel, waarop het sterfjaar 1611 en de datum 9 Februari voorkomt, vermoedelijk betrekking hebbende op Feddrick van Offenhuizen.

>> begin


A 103.
In de Sint Martinikerk liggen nog begraven, doch de grafzerken zijn verdwenen:
a. HERO VAN OCKINGA, de jonge, kinderloos overleden in 1544. (De Vrije Fries I p. 111).
b. FRITS VAN GROMBACH, grietman van Barradeel, overleden in 1541. (De Vrije Fries I, p. 114; Mr. A.J. Andreae, Nal. Grietm. p. 73; Alm. Nederl. Familieblad V p. 156.)
c. JAN VAN EGMONDT VAN MERESTEIN, kastelein van Harlingen, echtgenoot van AMALIA VAN GROMBACH, overleden 1546. (De Vrije Fries I p. 115.)
d. SOPHIA VAN VERVOU, eerst gehuwd met WIJTZE VAN CAMMINGHA, heer van Ameland, en daarna met den ridder JOACHIMUS ANDR╔E, hoogleeraar te Franeker. Zij stierf 28 Januari 1671 en haar lijk werd bijgezet in den grafkelder van Martena-huis, waarin ook het lijk van haren vader FRITS, of FREDERIK VAN VERVOU. (De Vrije Fries I p. 130 en 140.)
e. MARIA VAN STERNS╔E, eerst gehuwd met JAN VAN MARTENA, overleden 1584, daarna met SIBOLD AIJLVA te Menaldum. Zij stierf in 1603 en werd op het koor begraven. (De Vrije Fries I p. 213.)
f. AMALIA VAN GROMBACH, huwde eerst JAN VAN EGMONDT VAN MERESTEIN (zie boven, c.) en daarna met RAAS VAN VERVOU. Zij stierf 8 October 1605 en werd 16 dito in het graf van haren laatsten man begraven. (De Vrije Fries I p. 291. Zie hiervˇˇr no. 63.)
g. PIETER VAN CHALLANSI ligt met zijne vrouw ANNA VAN EGMONDT VAN MERESTEIN en zijne kinderen JACQUES, overleden 16 juli 1602, GEORGE, overleden Augustis 1604, en MARGARETHA, overleden vˇˇr haren jongsten broeder, in de St. Martinikerk begraven. (De Vrije Fries I p. 292 en 293.)
h. ALBARTUS TELTING, overleden 23 Juli 1802 en zijne echtgenoote TETTJE SCHELTEMA, overleden 16 Mei 1825, zijn beide bijgezet in den grafkelder van Martenahuis. (De Vrije Fries I p. 161.)
i. HARM VENEMA, geboren in 1697, professor te Franeker, overlden 25 Mei 1787, werd 1 Juni d.a.v. in de groote - of St. Martinikerk ter aarde besteld. (Mr. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool enz. II, p. 407.)