Nieuwe pagina</td><td>1

Register van grafzerken

in de Martinikerk te Franeker

In totaal bevinden zich in de Martinikerk 332 grafzerken met tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste zerk is uit 1387. De jongste zerk uit 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Familienaamoverledenzerknr
A
abbema rintje tiepkes 167456
abbema heiltje tiepkes 167456
abbema tiepke rintjes 166956
abbema aeltje tiepkes 1719201
abbema hijlke tjepkes 1756109
abbema hiltje tiepkes 1771201
abbema aaltje tjepkes 1756109
abbema antje hylkes 1808109
abbema tiepke hijlckes 1748198
abbema ijbeltje tiepkes 1776230
abbema hermannus 1781324
abbema rintje tiepkes 1688298
abbes reinnuke 167663
abbes jeroennus 169163
abbes antje 171963
abbes ijedtsjke 170163
abbesz pijtter 162763
adama lollius 1609185
adama antje 1759329
adama broer 1807308
adama pieter 1765308
adama theodorus 308
adelen hijltje fermen 159496
adiusdr. tietscke 162389
aemilius jacobidus 168956
aertsen jan 248
aetedr. maertjen 1585145
agricola gerardus 1597117
albada jetske andrea 162090
albertdr. ymck 1554102
albertsdr. hijlck 1552112
alcama antje aebes 56
alefsz. joost 161078
altena pieter 170875
altena adrianus 172975
altena petrus 17
althusen agnes 1663108
althusius harmannus 12
amamma sixtinus 162926
amamma hendrick 26
amersfoordt jacobus 1824219
amersfoordt jacobus G3
andala ruardus 1727236
andala ruardus 1727150
andela catharina 169841
andela tjalling feddricx 164325
andela jetske feddrick 1667181
andela aucke 164125
andree saepck (sophia) van 1671wapenbord?
andries agge 1688113
andries douwe 63
andries jan 164913
andriesdr trentje 165614
andriesdr. trijntje 1790109
andriesdr. geertje 165699
andringa ydtje van 1672151
annes aert 1477133
anstra johannes 165687
antonides nerd henricus 1614265
arcerij johannes 166311
arcerij sextus 1623epitaaf niet meer aanwezig?
arents theodorus 1702269
arents bauckje 1740269
arnaud honore 174054
arnoldi martinus 1754331
arnoldi nicolaus 1680331
arnoldi nicolaus 1680gedenksteen in oostmuur?
arnoldi nicolaus 1680wapenbord?
asdema anna 1795201
attedr. rinckje 1552251
auckesdr. fetske 165748
aylva gaets van 1528313
B
baarda ibeltje sikkes 1761191
backer pijter dircks 157
baernsdr. aef 1597245
bakker gertruda 1771165
balck johannes 134
balck idsardus 223
balck johannes 1690134
balck uijlke 1652134
balck dominicus 16..223
banck laurentius 166223
banga sijds 1802182
banga sijds 1746182
banga tjeerd 182
banga tjeerd sijdses 1810182
banga tjeerd sijdses 1734182
banga lijsbet sijdses 1734182
banga aaltje 1802182
bannister marij pieter 1418253
bants sjoucke 1620187
bants ruirdt 1613187
batenburgh margrietha van 1584106
baucke beijtske 160333
bauckes ietske 1670256
bauckesdr. marij 157197
bechius aurelia 170272
becker jack de 1655159
becker margaretha sophia de 103
becker jacobus rodrigius de 1623103
beduim eevert andries 1728241
bergka godtlobi 1629wapenbord, waar?
beerns pieter 277
beijem wijtze van 1623158
beijma jan 165214
beima focke jans 161199
beima jan fockes 162499
blankendael henricus van 1759231
bleck wibius 174741
blocq jan de 96
boer mevius gerrijt de 142
boer johannes gerrit de 1819307
bogarda poulus cornelis 166691
bogarda cornelis poules 169891
bogarda titia 1737161
bogarda poulus cornelis 168091
bonckam focke claesen 127
boner jelke everds dr. 1608112
bonnama frouckje van 1670319
bootes jan 63
bos lambertus 250
botma auckjen 1667174
botnia tijaling van 1533171
botnia tijalingh 116
botnia 47
botnia fockel van 1546321
botnia fockel van 1673wapenbord?
botnia dominicus van 279
botnia doco van 1621293
botnia luts van 1634293
botnia julius van 1538321
botnia julius van 1624293
botnia jarich van 283
boumans lases 1767297
bourboom johanna 1776166
bouricius gisbertus zerk niet meer aanwezig?
bouts jan 201
braam jacob 175380
broersma adtje obbes 1654278
brongersma maria 1693165
brouwer jan bees 1731230
brouwer poppius rooda 242
brouwer ruird ruids 60
brouwer bae jans 1813230
brouwer alida 1816268
brouwer bernardus 1812268
bruggen van wibrandus 179
bruinia trijntje jorrits 16..53
bruinia sijbrand agges jonghe 167353
bruinia sijbrand agges 164053
bruinia taecke agges 1658186
bruinia taetske jorrijts 171153
bruinia atje agges 1684167
brunia jorrijt agges 1678100
brunia sibrandus aggei 1678330
buinau margaretha van 160352
bunau roeleff van 1542275
burenstins hector van 269
buveritius haringh 1772252
buwalda jan 109
C
camminga Katrijn van 158030
camminga zo. gerolt van 118
camminga menno van 1571317
cammingha rienck van 1598268
camminga luts van 1605gedenksteen in zuidmuur?
camp jentje 1742259
camp hitje 1745259
camper johanna 1776166
chalansi pieter van zerk niet meer aanwezig.
chalansi jaques van 1602zerk niet meer aanwezig.
chalansi george van 1604zerk niet meer aanwezig.
chalansi margaretha van zerk niet meer aanwezig.
challansi pieter van 1580aan pilaar onder opreekstoel?
challansi pieter van 1580221
ciricus, Kalendas Augusti 1512?zerk niet meer aanwezig?
claesdr lijsbeth 1605178
claesen claes 1545149
claessen rense 246
claessendr. tzietske 161163
claessens antje 44
claesses focco 256
claessesdr. trijntje 163979
claesz. 157
claesz. huijbert 176
cloppenburg matthijs 171939
cloppenburgh d. johannes 1652zerk niet meer aanwezig?
coetier gulielmus 172370
coetier ..... 278
comaroni stephan 1721210
conradi petrus 1781276
coopmans georgius 180080
coopmans reiner 1798198
coopmans georgius 201
coopmans gatske 1744201
coopmans jan 80
cornelisz. jan 1503272
coster leeuwkje hendricks 1810182
cup, dr J.U. Gulielmi 1669zerk niet meer aanwezig?
cup, dr J.U. Vinandus zerk niet meer aanwezig?
D
dalen jacob roelof 1568149
dalen van aef 1549149
dekama anna juwdr. 15..184
dekama juw van 1523163
dekama jarich van 1554121
dekama siuerdt van 1552286
dekema anna jarichdr. van 1563107
dekema ymck van 1641293
dijkstra pier hessels 1777229
dircks yttje 1693100
dircks lieuwe 1568170
dircksdr. geertje 1582104
dircksdr. geertje 1608104
dircksen dirck 1701248
dircxdr. antje 155829
doedes here 245
doedes sijds 1472245
doedes aelke 1537175
doedes foppe 1472245
doem lucia van 177362
doem titia van 1753252
doem hendrik van 176783
doem janneke van 1652273
doiem van 1573139
doijum helena van 1655197
doijum orck poppezn. van 197
doyem orck van 1645zerk niet meer aanwezig?
doyem orck van 1645wapenbord?
doyem orck van 1580wapenbord?
doitsma anna 1729123
doitsma jacobus 1728123
doman hermannius 161242
doman horatius 1651174
domans, rixtia zerk niet meer aanwezig?
donia jacob jans 173563
douwedr. trijntje 1606327
douwes otto 102
douwes janke 1646157
douwesdr. doeti 1635157
douwez. seerp 1584199
doyem franske van 1661172
driesche maria 1597185
duercop anna 1665151
dunte georgi van 1693G2
E
echten wijtze van 169667
eeuwen taeckje 160687
egmomd 225
egmond van meerenstein antonis van 159252
egmondt van merestein jan van 1546zerk niet meer aanwezig.
egmondt van merestein anna van zerk niet meer aanwezig.
eidsma pijckjen 171976
eidsma eidse agges 168876
eidsma aggeus 179176
eidsma johannes 175476
eidsma aggeus 201
eidsma aggeus 288
eminga albartus sybrandus van 1662wapenbord?
endvesoen sijurdt wijbe 1558138
ennema johannes pijter 1679167
ennema ageus 1708167
ennema aggaeus 258
ens albert ghisbert 162322
ens reijner ghijsbert 161639
ens tetje ghijsbertdr. 1642129
ens janke jeroens dr. 1698129
ens geert reiner 161439
ens pieter gysbert 1550135
ens gerrijt reiner 161239
ens wijbe pijtters 1578105
ens frans ghisbert 155829
ens ghisbert jacob 162329
ens bouwen claesses 105
ens jan 156184
ens friso bouwens 1647105
ens ghijsbart frans 149
ens riecxt claesdr. 161485
ens claes 332
ens nicolaus 1611332
ens .... 280
estra johannes 125
eupes wijbe 202
everts jan 177642
F
faber tymaeus 162389
faber rinske 167689
feddinga, lollia 1613zerk niet meer aanwezig?
feenstra gertruda maria 1795104
feenstra thijs wepkes 220
feenstra antje 1803258
feenstra wepke 1779220
feenstra frans 1789295
feenstra sjoukje 1792295
feijckes jan 284
feijens anna joanna 1816142
feikema jan 107
feikes grietie 173260
fetermaker hein jans 1719243
flippus lucas 1657298
foccenio gerardo zerk niet meer aanwezig?
fockes idts 178
fockes lolckjen 127
fockes aeijfje 1622256
fockesdr. wijscke 256
fockesz focke 1628204
fogelsangh johannes gerrijt 157397
folkerts aafke 17797
fontein auckje 179980
fontein reiner 178580
fontein dirk 80
fontein jan 173680
foockles trijntje 1766229
fransz. baucke 1725147
fransz. abbe 161163
freerks antje 1694209
freerks gatse 1722224
frisius hero 16199
fullenius, bernhardus 1657zerk niet meer aanwezig?
Fungerus, johannes 1620zerk niet meer aanwezig?
G
galder antje arijans 1716289
garanneri philipi de 112
gatses freerk 1722224
gerbensdr fed 162322
gerbensdr. trijn 1525183
gerbin jan jacques 192
gerlsma hitje sikkes 1781259
geroldsma trijntje van 1658189
geroldsma trijntje van 1659189
geroldsma frans van 1665189
geroldsma frans van 1661189
geroldsma tetje van 1691309
geroldsma idsardus van 1676309
gerrijts jan 1668294
gerrijtsdr rijnsck 161439
gerritsdr, jets 1600332
gerritsz. johannes 97
Gerrits, Johannes 1819zerk niet meer aanwezig?
gerroltsma johanna catharina 1780249
gerroltsma frans pieter 166024
ghemmenich wilhelm hendricx 160228
ghemmenich paulus van 88
ghemmenich hendrick jacob 157228
ghemmenich jacob van 166834
ghemmenich paulus van 1626318
ghemmenich henrick 1602282
ghemmenich jacob van 1662318
ghemmenich cornelis van 1666318
ghemmenich elisabeth 1602282
ghemmenich everke van 1636wapenbord?
glins jaco (taco) van 1673wapenbord?
godfridus dominus 151322
goikema maria 1723173
gonggrijp harmanus 1766136
gonggrijp hans 1757136
gonggrijp hans 300
gonggrijp harm 1743289
goslinga .... 281
govertz dirck 157131
graaf anna de 172066
graetingha sicke 1537313
graetingha keimpo 1528313
graetingha rienck 1528313
gravius riemke 1659304
greedtdr jancke 158515
grombach 225
grombach amalia van 1605zerk niet meer aanwezig.
grombach frits van 1541zerk niet meer aanwezig.
gurtlerus nicolaus 171118
H
haan rinze fonger de 196
haekema hendrick 1765323
haekema hendrick <.td>329
halderbergh jan hansen 1666155
halma rinse 172
hambach anna 1667101
haniia broerius 36
hannia sijtje van 1656235
hanses teetske 1679113
harcoma anna 1772261
harmens antje 1698167
harmensdr. janke 1694199
harms trijntje 166681
harmsdr. antje 164445
hatzema harcko ruardi 1660193
haukema grietje 1773288
haukema lambert 1779288
heimans rinnert 170995
heimbach catharina 179
heins trijntje 1719254
heins jeltje 1719254
heins jan 1736254
heins jesse 1728254
heins sijke 1764243
heinz. jan 297
hendema nicolaus 1666135
hendricks gredtske 1728218
hendriks inte 95
hendriksen doeke hendrick 1817218
herama hijlck geroltdr 1542169
herder woldanius laurentius 16268
herema lutz van G1
herema gerrolt van 1540311
heremadr. aike 1533322
heremadr. eedwer 1543315
hessels jacob 169213
hesselsdr. elkje 1632202
hesselz. ..... 251
hillema eelkjen poppes 1773244
hinckeborg, ebel hinckena van 1670zerk niet meer aanwezig?
hindema janneka 1630207
hindema catharina van 1692318
hobma hans douwes 171025
hoekstra botte pijtters 176199
hoeve auckjen rinnerts v.d. 165295
hoeve antje rinnerts v.d. 165195
hoeve rinnert ghisbart v.d. 95
hofstede lijckele 16..134
hoierius wilhelm lambert 1553145
hoierius lambert wilhelm 1552145
hoitema van houck 139
hoites grietje 164981
hoites dirk 166681
holwarda johannes phocylides 165173
holwerda lambertus van 1721113
holwerda anna van 1740113
horreus johannes 175082
horreus jacobus 1730209
horreus iefke 174816
horreus gerbrandus 1693250
horreus pieter 1694209
horreus petrus 209
horreus willem 1694209
horreus bottje 172082
horreus dominicus 82
hottinga froucke 1496116
hottinga 225
hottingha swob 1512237
hottingha katrijn 1539163
houcama kardives tacones 71
houckema claes 1648270
houkema hiddius 168671
houwerda lambartus van 113
houwerda ijbeltje 1772113
houwerda hijlke pijters 1695198
houwerda ynske van 175476
houwerda cornelis van 173386
hoxwier aesgo van 114
hoxwier aesgo van 1543315
hoxwier luts 15..322
huber suffrida 1707188
huber zacharias 1732200
huber ulricus 188
huber georgius 1737200
huber renatus 1707188
huber ulricus 108
huber sjoukje 1694112
huber titia 1704200
huber ulricus 200
huber agnetha 1718290
huber ulricus 290
hubertsdr. maike 163671
huijberts dr. janke 1605178
humalda hiltje van wapenbord?
I
idsesdr trijntje 163724
idsinga byveritiheus renicie 71
idtsesdr. antje 1615189
idtzesdr. doetje 1599189
iedema hercke 201
iedema iede heerkes 1742201
iedes heercke 199
iemes jan 176080
iennes sjoerd 248
igis rippert 251
ijsbrandts maeijcke 165113
inthes tyalling 1636287
ippes boucke 165299
ippes baucke 99
J
jackopa... 233
jacobides aemilius 201
jacobides aemilius 170956
jacobs griet 137
jacobs gerrijt 256
jacobs hendrick 254
jacobsdr. antje 1651102
jacobsdr. fijeske 1607199
jakles pieter 1820268
jakles jacoba johanna 1806268
jans neeltje 176180
jans jacob 63
jans grijttie 169763
jans trinke 160910
jans aafke 173580
jans lijsbeth 1651257
jans antje 16927
jans hein 1719254
jans jacob 16927
jans einne 1675238
jans geert 166048
jans bauckje 16927
jans baukje 17667
jans ebel 1593104
jans ocke 1615278
jans lieuwe 272
jansdr tiecke 164513
jansdr. maijcke 1600176
jansdr. ebel 163195
jansdr. tiets 160613
jansdr. grietje 166599
jansdr. ebel 69
jansz hessel 169413
janz. pieter 1767211
janz. andries 160613
jarichsdr. hiske 1653102
jaspers suirdt 160845
jelgersma petrus 1743263
jelgersma gerardus 173516
jelgersma taco yskis 173316
jelgersma yske 1735263
jelles taeke 169471
jelles claes 16..266
jelles claes 267
jelmers reijnsche 246
jelses auckje 1735243
jeroenis sioucke 168763
jetses aukje 1735254
jillis rinskje 1707209
joachmis johannes 159669
jochums ebelke 1593104
jochums jan 104
johannes pijter 65
johannes trijntje 1703129
johannesdr tyal 162333
johannesdr. trijn 1637204
johannesdr. pijtje 165665
johannisz. agge 163365
joostdr. antje 162678
juckema aeltje 1697123
juckema, epo 1619zerk niet meer aanwezig?
juriens grietje 1709124
K
kamminga Minne van G1
kamminga lucia van 1605G1
kamstra catrine van 1584121
kann anthonius 167889
kanninga harmen 1820124
keimpedr. trijntje 1619193
kingma wijbe pijters 1635208
kingma antje 208
kingma catharina van 1682318
klinkhamer sjoerd iepes 1705255
kool anna 178080
köppener cristoff karl 1500141
krijnsdr. rinske 158197
krijnsdr. maeijcke 158197
L
lambarti haiio 163051
lambertsz pieter 15..51
lamminga fedke doeckes 1611158
laurman hugo 53
leij judith van der 188
leij judith v.d. 1719290
lens eets 1645318
ley judith v.d. 200
leydecker andris scheltes 244
linden H.A. van der 1614265
linden henricus antonides 1614307
linden henricus antonides wapenbord?
lock anna pauwelsdr 159928
loilum jacob van 326
lolcama wijbe lambert 1819278
lolkes tiaerd 1685234
lollides lollius 168332
lomars petrus nathanael 66
lomars H.D. 66
lomars sjouckje dominicus 1665274
lombaer pier 75
loré catharina 1785136
lubbert, dr. sibrand 1625zerk niet meer aanwezig?
lucas filippus 1737224
luutjes folkert 7
M
maccovius d. johannis wapenbord?
magdalena 126
mantgum theodoris 160787
marnstra melis 173564
martena 225
meerhaegen jan jansz. 1589245
meij jacobus v.d. 1717289
meij johannes v.d. 289
meijer johannes bart 1666129
meijer tetje 1749129
meijers frederik willem 68
meijers anna lucia 68
meijlis sipke 106
meinerts geertke 162032
meinerts dr. fockel 1602177
meinsma luvius boelens á 1728173
meinsma horatius van 1646zerk niet meer aanwezig?
meintes jacob 245
melchior hilctje 1636227
melker coen 128
mellema otto minnez 161294
menaldum johannes 262
mensenburgh fedsje 1680119
metius adelanus 163590
metius adelanus 1635wapenbord?
metzler sunipa elisabeth 180380
midverda ambrosius 168427
moll gellia 1676319
mondelban jeroen walings 1654129
moons capiteijn 133
moutmaker claes pieterz. 1607178
mulder a. 1778264
mulder johannes 176979
mulder zacheus 176662
mulder claas 84
mulerius christina 1637109
mullenaer douwe ijsbrand 1627143
N
nauta willem 1778249
nauta h. 1760124
nauta pijba henrici 1695124
nauta hendrick pijbes 1725124
nauta jurjen hendricks 1721124
nerd antonides henricus 1614265
nijsten anna pieters 1612134
nijsten bartholomeus v.d. 128
O
obbartus sixtij 32
obbes focke 1634256
ockama riuerdt van 1571329
ockes aukje 1676278
ockinga hero van 1587107
ockinga hero van (de jonge) 1544zerk niet meer aanwezig.
offenhuizen feddrick van (?) 1657zerk niet meer aanwezig?
oosterzee, truicken van 1670zerk niet meer aanwezig?
oosthiem barthold van 1654wapenbord?
orcks meijle 16175
orcks jan 1656278
orlof ubelt 1..5zerk niet meer aanwezig?
oudkerk antje 174064
outermans anna 1669190
P
paffenrode adamus van 184
paffenrode adam van wapenbord?
palteky michael 1735210
pasor georgius 163243
pauw jan 1816174
peerdemans johannes 104
petraeus jeltje auckes 1750252
petri rudolphus 170672
pibinga anna 1700331
piers tettje 170463
piers dirck 1590104
piers thijs 1615208
piersdr. anne 1582104
pieters johannes 166365
pieters jalkje 1553135
pieters gaathije 155592
pietersdr. sijouck 267
pieterz. tiaerd 1768211
pieterz. georgen 1607291
pieterz. ijsbrant 1572328
pietters grietje 1669256
pijbingha maijcke wijbes 169073
pijters willem 162285
pijters baucke 158233
pijtters reinu 162363
pijtters abbe 166563
pijtters meine 162363
pijtters idts 1628189
pijttersdr. sjouckje 165181
pijttersz. allert 1531102
pol (lius) petrus 44
pollius magdalena 1774122
poppa auck 228
poppema bauckje rienksdr. 1582197
poppinga johannes 168865
poppinga tarquinius 65
popta jacob 164
posthumus janneke jans 1727255
postma suffridus 45
postma wijbes jeldert 45
postma hendrikje 1712125
potgieter francina 155950
poulus lijsbetje 1692127
poulusdr. lolckjen 1663127
pouwels hijlck 177
prigge hendrick 190
R
radaeo aegidio zerk niet meer aanwezig?
reen sibrandus 1747122
reen neeltje 1694165
reen regnerus 1695165
reen dominus regnerus 1752122
reins yedts 163363
reinsdr. 156
reinsma reijn 259
reinsma frans piers 1753259
reinsma pier frans 259
reinsma frans piers 1748259
reneman fokeltje 173395
revius wibrandus 1647273
revius jacobus 1681273
revius wijbrandus 1681273
revius susanneke 1659273
rhala philipus 1660151
rhala franciscus 1655151
rhala henricus 1640151
rijens hijlkje rijensdr 1617272
rijpma ..... 143
rinck pier 1582104
rinses ijsbrand 129
risselaer sjoertje willems 165985
riuerdts riard 254
roelofs rommert 1722218
roidmersma douwa 1500245
romckes ippe 1652263
romckesdr. dorothea 1552202
romkes ro 174782
rompf maria felicitas 166812
roodmersma rocchius baerns 44
roorda gerijt luitjens 1779191
roorda goffo van 1559305
roorda perck van 1643wapenbord?
ruierdts aaltje 1763229
ruitenbach tjerkje 1804143
ruitenschild jan 222
S
saakesdr. antje 1728241
salvarda jurian beerns 167
salvarda meinert 162385
salverda beern poppes 170156
salverda ietje lammerts 1747201
salverda vitus 1705198
salverda aaltje 1781182
salverda ietske beerns 1756198
salverda gepke ottes 1775230
salverda antje 1748198
salverda ijtje beerns 1704198
salverda anna 1734201
salverda jeltje 1778182
salverda poppe 1716198
salverda jurjen beerns 1734198
salverda sjoerd 1738192
salverda trijntje sjouckjen 1778292
scheltema thomas 1769202
scheltema paulus 1752110
scheltema jacobus 176191
scheltema cornelis paulus 180191
scheltema jan jans 1694110
scheltema tetje 1825grafkelder Martenahuis.
schoenmaker egbert 1625152
schotanus grietje 32
schotanus Henricus Bernardus 160532
schotanus bernardus 1652wapenbord?
schotanus hendrick lijckles 1641264
schotanus rijckjen piers 166991
schotanus bernardus 1652320
schotanus maeike johannesdr. 1625320
schraderus johannes 178334
schriere nicolaus 1763240
schultenus namkjen 180142
schultz giliam 1788330
schurman samuel van 40
schurman johan van 163340
schurman johan van 1633wapenbord?
schurman abraham frederick van 1
schurman abraham frederick van gedenksteen verdwenen?
schurman frederick van 162340
schurman frederick van 1623wapenbord?
schut vitus ringers 129
schwarzenberg maria 1646wapenbord?
schwarzenberg anna suzanna 1675wapenbord?
segers marten 177
sepsi johannes 131
serapius dominicus 1629199
sibranda johannes 169624
sibren agge 1647137
sicke mr. 130
sieneda feikje 17..250
siercksdr. trijn 1598202
siercx jan 256
sierks tjeske 1734220
sierks rimmert 1731220
siersma ijdtske lieuwes 1666223
siersma antje jans 1624168
sieswerda bauckje 1821196
sieswerda pijter 229
sieswerda pijter 232
sieswerda pijtter 196
sijbes sape 161910
sijbesdr Caanelia 169567
sijbesdr. antje 169162
sijbrens sibren 1668226
sijdeerus arnoldus 166862
sijdses altie 175275
sijmensdr. antje 16..248
simensz. lamb rt 159251
sinnema suffridus sirenus 172445
sioerdts inne 1656248
sioerdts trijntje 1665248
sipkesdr. rieme 1620143
sixti Abelus 168158
sjaerdema douwe van 148149
sjaerdema sicke 1405194
sjaerdema eedwer 1510195
sjaerdema luts van 1532311
sjaerdema bothe 1444316
slawata magdalena katharina 1580wapenbord?
sminia idsardus 1586309
sminia titia catharina 1587309
snip johanna 1788308
solcama capteijn 133
staackmans gulielmus 1640wapenbord?
staackmans margareta 103
staackmans lambert antoni 1617282
staackmans lambert antoni 1617wapenbord?
staalstra aaltje 178884
staney luts 1559283
stapert hans douwe 1647168
stapert baukje 1653264
starringa henrici schotani á 50
steckist elis tonissen 1629306
steenkist maeijcke 174713
steenkist hiske 171913
steenkist janke 172613
steensma sietske 1823308
steinberg johannis 176061
steindam abrahamus 1672119
steindamus abrahamus 1694119
sternsee karel van 1615G1
sternsée maria van 1603zerk niet meer aanwezig.
stevens antje 1711296
stickebeur hoite douwe 158990
stickeboer douwe tammes 1809243
stickeboer tamme douwes 1780243
stickeboer auckje tammes 1796243
stickebuir douwe hoeijte 1648140
stickebuir hoeyte douwe 1611140
stickenbuir hoeyte douwes 145
stinstra pieter 1819320
strick a. 113
strick ... 212
suijlen lijsabeth van 156928
suirdtsdr. claeske 159978
suirgenhorst jan 1635227
T
taeckensdr. maeicke 165771
taeckes lieuwe 13
taeckes taecke 71
taeckes jelle 165771
taeckesz taecke 1607193
taerdt ..... 1691238
takez. rienck 1501215
tallum arriaentje 1720269
telting albartus 1802grafkelder Martenahuis.
terpstra cornelis 174038
terpstra johannes douwes 172238
thiensma heero claeses 1750244
thiensma claes hero 1769244
tiaerdsdr. ietsje 1766211
tiaertsma .... 202
tiara ena van 1657zerk niet meer aanwezig?
tiara petrejus zerk niet meer aanwezig?
tiara petrejus lijkgedicht, waar te vinden?
tiara dominicus zerk niet meer aanwezig?
tiboel i 1767184
tieerdts tjepke 278
tiepkes rintje 95
tiepkesdr. .... 165295
tiepkesdr. iefke 1611148
tiesma tettje 1702110
tjepkema saecke tjepkes 1748301
tjesma poulus 171491
tolsma wike pieters 1766288
tonisdr. griet 1615149
toutenburg hessel van 1781217
tsernatoni stephanus 164459
U
ulberts andris 15..90
ulenburg johannes romkes 1727102
ulenburg dionisius 1766102
ulenburgh tjebske 177383
ursinga barber gerrijtsdr. 1758107
V
valckenier petri 1712101
valckenier johannes 101
venema harm 1787zerk niet meer aanwezig.
verhel johannes 319
verhel arnoldi 1664304
verhel arnoldi 1664?gedenksteen in zuidmuur?
verhel ulckje 1676319
vellejus johannis canutis 1637wapenbord?
verkindert maria willemsdr 16..88
vervou frederik van 1621wapenbord?
vervou jan van 1580132
vervou raest van 1568132
vervou sophia van 1671zerk niet meer aanwezig.
veth cornelia 169668
viglius sjouckjen 1733134
voordt maria van 1634192
vriest maria de 168465
W
waeijen johannes van der 170168
waeijen adelheijt van der 171768
waeijen johannes van der 171668
wal t.s. van der 115
walpert tietske hanses 1666186
walpert tiete 166153
walta francesca dorothea van 1681172
walta tiaerdt holdinga van 1668172
walta tiaerdt holdinga van 1668wapenbord?
walta helena van 1693172
walta sijbrand van 1673172
walta fokel van 325
wapenveld jan claes van 1527183
weijn pijter sijmen de 166879
weilighius iefke 1724193
wellens cornelia 1739113
wellens boudewijn 175574
wessels elizabeth 1657zerk niet meer aanwezig?
westerhuis suffridus 1731161
westra aucke claessen 166045
westra suffridus ausonides 171845
westra anna aurelia van 170645
wiarda sijbrechtje 1712271
wibes ludts 1620zerk niet meer aanwezig?
wibranda tierckes 165771
wigersma wibrandus 168627
wijbenga wijbe andries 1741252
wijbes eepe 1591202
wijgara dr. bauckje 1618187
wijngaarden van mensenburgh theodorus 45
wijtsez krijn 159097
willems pieter 160885
willems pijter 160485
willems hioromus 163078
willemsdr trijn 155290
willemsdr. foeckle 1617145
willemsdr. ydke 159085
willemsdr. ydke 160285
willemsen anna 1806115
willemsz. fridts 155290
wilman theodorus 1719271
wilman anna 1739271
wilschut janneke 1709201
wiltjes dirck 1676176
winsemius menelaus 1639109
winsemius menelaus mnb G4
wissenbach, d. johanni jacobo 1665zerk niet meer aanwezig?
witssesdr. antje 166056
wolckers fetje 1614287
woldanius laurentius 16268
wringer johannes 1663181
wringer trijntje 1625104
wringer jan jans 1632181
wringer douwe jan 1625104
wubbena johannes 1681wapenbord?
Z
zas marijke 165787
zilahi daniel 1770210