ZERK 92 klik hier voor plattegrond

In het verlengde van de vorige zerk ligt een zerk met in de opstaande rand van de zerk, boven het randschrift, letters. Deze letters geven de woordverdeling aan van het randschrift. Op de hoeken de afbeeldingen van J.K.M.D.

De tekst in het randschrift is in latijn en deels leesbaar.

Tekst randschrift is:

Gathio cararis avsi .publiqaris et scriba senatus
Franequerensis in festo visitationis mariae hac

vita excessit.

De letters zijn; ICI CI IV CI VII VII II MI CVI XC I

Opmerkingen:

Boven het wapenschild staan de letters G.P. en daaronder het jaartal 1555. Het betreft hier de heer Gaathye Pieters. Hij was notaris en als zodanig had hij zitting in het hof van Friesland als volmacht voor Franeker. Ook was hij gildebroeder van het zoetennamen jesusgilde te Franeker. Van 1550 tot 1555 was hij stads secretaris. Hij overleed in 1555.

Het schild hangt aan een lint dat door een krab of bloempot wordt vastgehouden. Het model van het schild is uit een zevental halve cirkels opgetekend. Op het schild een klimmende leeuw en twee sterren.

ZERK 93 klik hier voor plattegrond

De tekst van deze grote zerk is volkomen afgesleten. Ook het fraaie beeldhouwwerk dat bijna de gehele zerk vult is afgesleten, maar nog wel duidelijk herkenbaar. Het beeldhouwwerk lijkt erg veel op dat van zerk nr 36.

Naast veel ornamenten is er ook een soort boog te zien waar zowel buiten als binnen adam en eva strijd leveren met slangen in het paradijs. Een links kijkende traliehelm met als helmteken een hert. Aan de helm hangen twe wapenschilden. Het M schild heeft links van de deellijn een uitkomende leeuw en rechts van de lijn drie eikels. Het V schild heeft alleen een uitkomende leeuw. Het M schild wordt door een man ondersteund en het V schild door een vrouw. Onder de schilden een gebogen man die de schilden vasthoud. Tegen de rand twee kleine gezichten die naar de helm kijken. Onder het beeldhouwwerk een tekstbord dat geheel is afgesleten.

Ongewoon zijn de grote vierpassen op de hoeken waarvan de afbeelding niet te onderscheiden is.

ZERK 94 klik hier voor plattegrond

Het buitenste randschrift in gotische letters is voor een groot deel afgesleten, evenals het binnenste randschrift dat van een jongere datum is. De tekst in de rechthoek onder het beeldhouwwerk is wel leesbaar.

deel randschrift is:
anamia van Onnida. en is hier begraven
Ao 1612 de' 7 Decem sterf
D' Ersa' Iongeling Otte
Minnez Mellema en'
leit alhier begraven

Opmerkingen:

Het beeldhouwwerk bestaat uit een links kijkende traliehelm waaraan een wapenschild hangt. Links van de deellijn een klimmende leeuw met vleugels en rechts van de deellijn een klaverblad en een franse lelie. Verder is het opgevuld met ornamenten en bloemen. Onder dit wapen is een tweede aangebracht dat hangt aan een tak. Dit ruitvormige wapenschild is verminkt.

Op de hoeken in cirkels zijn waarschijnlijk evangelisatiesymbolen afgebeeld. links onder een paard met vleugels, (pagassus?) en rechtsonder een leeuw met vleugels. Linksboven een man met vier armen.

ZERK 95 klik hier voor plattegrond

Deze zerk ligt voor de staande en is nog goed leesbaar.

Ao 1709 den 21 Maert is in
den Heere gerust de Deugdsaeme
Rinnert Heimans Burger ende
Laeckenkoper binnen Leeuwarden
olt int 32 Iaer ende leit alhier begraven

Anno 1733 den 18 April is versturven
Fokeltie Reneman oudt 4 Iaer en 29 Dagen

De volgende tekst wordt in twee delen gesplitst door het beeldhouwwerk in een ovaal.

Ao 1651 den 13en Desember is in den Heere gerust
Antie Rinnerts van der Hoeve dochter van Rinnert
Gisberts van der Hoeve burger
Binnen Leeuwarden
out 4 Jaer en 10 maanden
en 22 dagen ende leijt
alhier begraven
Anno 1652 den 14en
Ianuarij is in den
Heere gerust Auckien
Rinnerts van der hoeve dochter
van Binnert Gisbarts van der Hoeve
burger binnen Leeuwarden oud 33 weecken
en 5 dagen ende leijt alhier begraven

Anno 1631 den 10 december sterf de Eerbare
Eebel Ians dochter Nagelatene Weduue
Fan Rintie Tepkesz out omtrent 64 Iaer
en leit alhier begraven

Anno 1652 den 18en October is overleden
ende in den Heere gerust de Eerbare
ende Devchtsaeme Tovwerkerin Tiepkes
Dochter echte Hvisvrovwe van Inte
Hendriks burger ende Laeckenkoper
binnen Leevwarden out 44 Iaren en
45 weecken ende leit Hier Begraven

Opmerkingen:

Het beeldhouwwerk is eenvoudig uitgevoerd. Een links kijkende traliehelm met als helmteken een adelaarskop met lange hals. De M/V schilden zijn verminkt. De zerk is eerder in gebruik geweest.

Opmerkelijk is dat de betrokkene burger van Leeuwarden (even als hierna nog een paar genoemden) is geweest. Naar de reden waarom zij begeerd hebben te Franeker te worden begraven, kan men slechts gissen.

Dan volgen de namen van kinderen, die op nog jeugdige leeftijd zijn overleden Het zijn Fokeltie (Fokeltje) ruim 4 jaar oud, en Gisberts, ook ruim 4 jaar oud, en Auckien (Aukje) nog slechts 33 weken en 5 dagen oud.

Versturven lijkt een bijvorm te zijn van het Friese woord ferstoarn.

hoe de naam Eebel zich heeft ontwikkeld is mij niet duidelijk; zij was de weduue (weduwe) van Rintie Tepkesz (Rintje Tjepkes).

Aan het slot wordt de naam van de overledene niet genoemd, doch aangeduid als de dochter van Rintie (Rintje), waarschijnlijk dezelfde als de hier voor genoemde, en als Hvisfrovwe (huisvrouw) van Inte Hendriks.

ZERK 96 klik hier voor plattegrond

Naast de staande zerk ligt tegen de muur een klein zerkje.

De tekst is voor een deel zichtbaar, evenals de wapens onder de tekst.

Ao 1594 den 19 Ianuary rust ..... Erbare Hijtrie Fermen Adel....... Huisfrou va' Ian de B..........

Opmerkingen:

Het is mogelijk dat de familienaam van de vrouw `Adelen' is en dat de man Jan de Blocq is. Volgens de archiefgegevens was dit een echtpaar.

De laatste tekstregel wordt gescheiden door M/V wapenschilden aan een tak. Het M schild heeft links van de deellijn een huismerk en een roos en rechts een roos en iets dat niet meer te herkennen is. Het V schild is in vieren gedeeld waarvan alleen de twee bovenste delen nog te herkennen zijn. Links een klimmende leeuw en rechts een adelaar.

ZERK 97 klik hier voor plattegrond

Deze staande zerk doet wat luguber aan.

De tekst van het randschrift is:

Ao 1573 de 15 Iuly sterf de' Eersame Iohannes Gerritsz
Fogelsang 45 iaer
Ao 1571 de' 7 februari sterf Marij Bauck E. D. Joes
Gerritsz wijf

Onder het gebeeldhouwde geraamte staat:

Ao 1590 de' 6 Iunnus sterf de' eersame
Man Krijn Wijtse zo Ao 1581 de' 26 sep
tember Sterf Maijcke Krijns dochter
olt 5 iaer Ao 1581 de' 5 augusti sterf Rinske
Krijns dochter oldt 12 daeghen

Onder beeldhouwwerk wapens staat:

De' have des levens hab ick ghefonde'
Doer die Wreetheit des Doot sijn Vergaert
Met chro' diet leve' is voer ons ghesonde'
Mij lichae' tot vrijsenis hier wort bewaert

Opmerkingen:

Johan Gerritsz Fogelsang was een lid van het in Oosterwierum en Veenklooster bekende geslacht Fogelsang. Het woord JOES is een afkorting van Johannes.

Op de hoeken de bekende leeftijdskoppen. Bovenaan op het middenveld als hoofdversiering de lugubere voorstelling van een geraamte uigestrekt op een graftombe, geflankeerd door een putti met fakkels. Daarboven hangt een rouwkleed gedrapeerd.

Een links kijkende traliehelm waaraan het M/V schild hangt is tussen de tekst geplaatst. In het mannewapen komt het monogram Quiryn Wytzes voor, een W met een omgekeerde P er doorheen, dat ook als helmteken dienst doet. Wytzes was de schoonzoon van Fogelsang. Het V schild heeft links van de deellijn een Friese adelaar en rechts de zwaan van Fogelsang.

ZERK 98 klik hier voor plattegrond

De volgende rij zerken begint met een rode Bremer zerk waarop aan de bovenkant twee regels tekst in latijn en met gotische letters is aangebracht.

Onder deze tekst is een wapenschild aangebracht waarop niets meer te zien is, even als de rest van de zerk.

De tekst is:

Cepultzia dm addorm. h...
hic obiit Ano M CCCC LXXVII

Opmerkingen:

Op wie deze tekst van toepassing is, blijft nu nog onbekend omdat twee woorden nog niet bekend zijn. Het jaartal is 1472. In die tijd werd de rode bremersteen nog veelvuldig gebruikt, maar na 1500 nam het gebruik sterk af. Misschien dat deze grafsteen iets te maken heeft met een kruisbroeder van het klooster dat in 1468 te franeker werd gevestigd.

ZERK 99 klik hier voor plattegrond

Het randschrift van de er naast liggende zerk is alleen boven en rechts ingevuld. Onder en links zijn nooit ingevuld geweest. Linksonder en rechtsboven zijn in de cirkels huistekens aangebracht.

Het randschrift is:

Ao 1611 de' 22 Martii sterf d' Eersam' ma'
Fockes Iansz Beima olt int 61 Iaer

Verdeeld over 5 rechthoeken staat:

Ao 1624 de' 16 Ivnij Sterf
de' Eersamen Ma' Ian Fockes
Beima olt int 50 Iaer ende
leit hier Begraven

Ao 1652 den 13 September is in den Heere gerust den
Eersamen Bouke Ippes in leven Burger en Coopman
in Franeker olt in sijn 49 Iaer ende leijt hier begraven

Anno 1656 den 24 Maeij is in den Heere gerust
de Eerbare Geertie Andries Dochter Weduwe van
Ian Fockes oudt in haar 67 Iaer ende leijt alhier
begraven

Anno 1665 den 2 Februarij is in den Heere gerust
de Eerbare Grietie Ians dochter de huijsvrou van
Baucke Ipes oudt 53 Iaer en' leijt hier begraven

Ao 1761 den 10 Maart is inden Heere gerust
den Ersame Botte Pijtters Hoekstra old Burge
meester deser Stede Franeker oudt in sijn 82 st. Jaar

en leit alhier begraven

Opmerkingen:

Het wapen in de linker bovenhoek is: gedeelde halve adelaar en een franse lelie met daar boven een ster en er onder een liggende wassenaar. Op de rechterhoek een huismerk. Onder zijn de zaken omgekeerd.

ZERK 100 klik hier voor plattegrond

Op de zerk er naast bestaat het laatste deel van het randschrift uit twee regeltjes in kleine letters.

De steenhouwer zal hiertoe zijn overgegaan, toen hij bemerkte, dat hij niet de gehele tekst een plaats kon geven, als hij voortging met deze uit te voeren in de gewone letter. Op de hoeken in cirkels zijn wapenschilden afgebeeld. Op het middenvlak is fraai beeldhouwwerk aangebracht.

Randschrift buitenste regel:

Ao 1678 den 12 May is in den Heere Gerust D. E. Iorrijt
Agges Brunia in Leven Ontvanger der Boelgoederen Binnen
Franeker en Volmacht Wegens Franekerdeel te Landsdage
out 35 Iaer en 26 dage' is hier begrave'

Binnenste regel:

Anno 1693 den 19 Ianuarij is in den Heere ontslapen
de Eerbare Yttje Dircks de Huijsvrou van de' ontfanger
Iorrijt Agges Brunia out int 50ste Iaer en hier begraven

Opmerkingen:

Het beeldhouwwerk is eenvoudig. Een aankijkende traliehelm met als helmteken een klimmend hert. De M/V schilden zijn verminkt. Het V schild is rond net als op de hoeken.

In de tekst komen meer afkortingen voor dan gewoonlijk. Verder dient men er rekening mee te houden, dat de y en ij wel door elkaar worden gebruikt. Bij de ij heeft men in wezen te doen met twee letters de i en de j; die laatste diende in de regel om aan te geven, dat de klinker lang was of van een ander gehalte was zoals in wyt en niet als in wit.

ZERK 101 klik hier voor plattegrond

Op de zerk die er naast ligt zijn in de tekst onduidelijkheden door slijtage. Het beeldhouwwerk is vrijwel ongeschonden.

D O M
Anna Hambach vidua Petri
Valckenier. Natu. Col. Agrius
Ao 1588 12 Nov. denata Leodium
Ao 1667 5 sep. aet. An 78..9bus
die. 23 haic sepulta Joh.
Valckenier S. Th. D. et Dr. ...t
Matri. Moectus P.

Opmerkingen:

Als opschrift zijn drie initialen aangebracht, nl. D O M .

Dit is de afkorting van Deus Omnium Magister.

Agrius = keulen: Leodium = luik. Anna is geboren op 12 nov. 1588 en overleden op 5 sep. 1667 en werd 78 jaar oud. Moectus = echtbreker ?

Volgens het grafschrift gaat het over de weduwe van Petri Valckenier. Maar afgaande op de biografie van hem kan de tekst niet over zijn weduwe gaan. Ook de jaartallen kloppen niet. Hoe het precies zit moet nog uitgezocht worden.

Petri (Petrus) Valckenier werd in 1638 geboren te Amsterdam als zoon van Pieter Hansz Valckenier en Ida Ramschel. Hij studeerde rechten en theologie te Leiden. Na zijn studies te Leiden is hij ook een tijdlang predikant geweest te Geneve en advocaat te Keulen. Hij was gehuwd met Carolina Bax van Oersbeek. Petrus is overleden in 1712 te Amsterdam. Zijn zoon Johannes is een bekend professor geworden.

Het beeldhouwwerk is in een medaillon aangebracht. Een links kijkende traliehelm met als helmteken een valk. Onder de helm een M en V schild die met linten verbonden zijn aan de helm. Het M schild: twee staande wassenaars waar tussen een boomstam. Het V schild: een keper met drie liggende wassenaars.