ZERK 102 klik hier voor plattegrond

Op de in het verlengde liggende zerk is een dubbel randschrift aangebracht in Gotische letters. De tekst op het middenvlak is niet erg duidelijk, maar is na enig puzzelwerk toch wel te lezen.

Het randschrift op de buitenrand is:

Int jaer ons Here M Vc en XXXI op den XXI dach Martii
doen sterf den Eerbare man Allert Piter zoen Biddet
voer die ziel Amen

Het randschrift op de binnenrand is:

Albert dochter ............. .........

Op het middenvlak staat:

Ao 1766 den 23 jannuarij
is in den Heere gerust
de Heer Dionisius Ulen
burg J.U.D. doctor oud in
sijn 67 Iaer en leit alhier
begraven

Anno 1651 de' 26en November
Sterf die Eerbare Antie
Iacobs do. Otto Douwes
syn wyf olt 20 iaer ende
leit alhier begraven met
haar kint Anno 1653 op
14 Decemb. Sterf die Erbare
Hiske Jarichs Docht Otto
Douwes zijn wijff olt
int 23 iaer ende leit alhier
begraven

Anno 1727 den 14 Juli is
in den Heere gerust den Eer
samen Johannes Romkes Ulen
burgh in leven mede vroedtschap

deser steede oud 50 jaer en 4
maanden min fijf daagen en
leit alhier begraven

Opmerkingen:

De jaartallen in het randschrift zijn 1531 en 21 maart en 1500 en 26 december. Op de hoeken in vierpassen een huismerk.

ZERK 103 klik hier voor plattegrond

De tekst van deze zerk is erg afgesleten. Dit in tegenstelling met het fraaie beeldhouwwerk dat ongeschonden is.

Het randschrift is goed te lezen, maar de tekst in het beeldhouwwerk minder goed.

Het randschrift is:

Ao 1623 de' 21 Iuny sterf de' Welgeleerd' Jacobus
Rodrigius de Becker olt int 38 iaer

Tekst op rechthoek in beeldhouwwerk is:

Margaretia Sophia ? het
dochterke van Jacobus
Rodrigius de Becker en Margaret
Staeckmans in leven echteluyden

Tekst latijns vers is vermoedelijk:

Hic iacet heu ! quondam cultor Rodrigius acer
virtutis et scientiae, Harlemum genuit musis
Themidique sactratum huc leyda transmisit
virum: ast abiit revocante deo, fruiturgie leato
nune mens perenni qaudio

Opmerkingen:

Het zeer fraaie beeldhouwwerk is nog vrij gaaf. Onder een boog die rust op twee ronde zuilen de bekende links kijkende traliehelm met als helmteken een kruis dat voor de helft bedekt wordt door drie van de zes bloemen met steel en veel bladeren. In de hoeken boven de boog zijn links en rechts een engel in de vorm van een jongen en meisje aangebracht. Beide rusten met een voet op een sokkel en leunen tegen de boog. In een hand een palmtak en in de andere een slang. Onder het de linker engel is een zandloper te zien en onder de rechter een doodskop. Op de sokkel onder de zuilen is een soort duivelgezicht aangebracht. beide schilden zijn verminkt, maar vaag is op het M schild het kruis dat ook als helmteken geldt, nog te zien. Het V schild is voorzien van een klein schildje in de midden en onder en boven een gekanteelde dwarsbalk.

ZERK 104 klik hier voor plattegrond

Op de zerk ernaast worden verscheidene personen genoemd en de tekst is vrij duidelijk leesbaar. De steenhouwer of steenhouwers die de tekst er op aan bracht(en) heeft (hebben) met de ruimte gewoekerd. Als een regel met tekst ten aanzien van de betrokkene niet vol was, heeft hij (hebben zij) deze over de volgende vlak achter de vorige ingezet. Dan heeft men niet een deel van de regel open gelaten om met de volgende weer vooraan te beginnen. De tekst luidt:

Tekst op rechthoek in beeldhouwwerk is:

Ao 1582 de' 25 november is gesturven
de' Eersamen Man Scipper Pier Rinck

Ao 1582 de' 27 nov ember sterf de
Eerbare Vrou Geert Dirck Dcht
Scipper Pier Wijf

Ao 1582 de 14 October sterf Anne
Piers Dochter olt 14 Iaer

Ao 1590 de' 27 Ivnivs Sterf de' Eersame
Dirck Pier zo olt 34 Iaer. Ao 1593 den lesten
octob sterf de Eerbare end' Deuchtsame Ebel Ians
dor. Mr Ian Iochums Wijf olt 37 Iaer. Ao 1593 de
lesten November sterf Ebelke Ian Iochums haer
dochter olt 7 weken Ao 1608 de' 23 Ivlij
sterf de Eerbare Geertije Dircks Dr.
echte wiif v' Dovve Iansz Wringer
olt omtrent 25 Iaer en' leit Hier
Begrav' Met Haer Kijnt genaemt
Trentie Dovve Dr. Anno 1625 den
13 Ivny sterf den Eersamen Dovve
Ianszoon Wringer Geswooren Ghe`
Mensman en' Renth Meester deser
stede Franeker oldt 49 Iaaren

Getruda M.Feenstra Huisvrouw van Johannes Peerdemans
overleden den 4 Februari 1795 oud 53 Jaar en leit hier begraven

Opmerkingen:

De zerk heeft totaal geen versiering. Alleen tussen de tekst van schipper Piers zijn vrouw staat in een cirkeltje een huisteken dat verminkt is en voor en achter het tweede zinnetje zijn takjes aangebracht. Het eerste deel van de tekst heeft betrekking op schipper Pier Rienck en zijn gezin. Eerst wordt zijn vrouw genoemd Geert (Geertje) Dirck dochter. Dan volgen de namen van de kinderen. Anne die 14 jaar is geworden en vervolgens Dirck, die 34 jaar was bij zijn overlijden.

Daarna schijnt het over een andere familie te gaan, nl. over de eerbare en deugdsame M. Ebel Jans, de vrouw van Jan Jochems.

Dan wordt genoemd Ebelke, die slechts 7 weken werd.

Of Geertie (Geertje) Dirks ook tot deze familie behoorde is niet zeker. Zij was getrouwd met Dovve (Douwe) Wringer. Hier duikt dus weer een andere geslachtsnaam op. Zijn echtgenoot stierf slechts 25 jaar oud en op deze zerk wordt nog melding gemaakt van het overlijden van haar drie kinderen Trentie (Trijntje) en Dovve (Douwe); de naam van het derde kind is onleesbaar. Die zijn zeker alle heel jong gestorven.

Inplaats van gestorven staat hier gesturven, waarschijnlijk onder invloed van provinciale taalomstandigheden. Men lette er ook op, dat de u en de v telkens door elkaar worden gebruikt. Douwe Jans was een broer van Hessel wringer, dijkgraaf voor Wijnaldum en tjummarum en tevens burgemeester van Harlingen. Hessel was gehuwd met Ytske Mellinga.

Geertje Dircks is: echte wiif van D.I. Wringer. De verdubbeling van de klinker i duidt aan, dat de klank lang is. In het Fries is dit nog zo. In die tijd stelden de ij en zelfs de y vaak de lange klinker i voor.

Waarom in verscheidene gevallen de klinkers in de tekst zijn weggewerkt, zal wel een raadsel blijven.

Dat D.I. Wringer gesworene Mensman (vroedtsman) wordt zal wel te wijten zijn aan het verkeerd lezen van dit woord. Een ander woord heb ik er echter niet uit kunnen samenstellen.

Gertruda Maria Feenstra, was de eerste vrouw van J. Peerdemans.

ZERK 105 klik hier voor plattegrond

Van deze zerk is de tekst slechts voor een deel leesbaar. In het randschrift ontbreken cijfers en letters. Deze zijn niet weggekapt of afgesleten, maar nooit ingevuld. Waarschijnlijk omdat de zerk niet door de familie is gebruikt. De zerken werden vaak ver van tevoren, soms wel jaren, door de familie besteld bij een steenhouwer. De vaststaande feiten zoals familienaam, eerbetoon en familiewapen werden dan gelijk aangebracht. Maar het kwam wel eens voor dat door omstandigheden de persoon in kwestie of de familie geen gebruik van de steen kon of wilde maken. In dit geval is de genoemde in het randschrift niet onder deze zerk begraven, wel familieleden.

Op de hoeken is een soort rozet te zien, die gelijk is aan die op de rode bremerzerk nr. ...

Tekst op rechthoek in beeldhouwwerk is:

Anno 16## Den ### Sterf den Eersamen Bovwens
Claesen Ens oldt ## Iaer

In het middenvlak:

Tekst op rechthoek in beeldhouwwerk is:

Ao 1578 den 14 Februarij
Sterf den Eersamen Man
Wibe Pittersz Ens en
leit hier begraven

Ao 1576 ..............
Sterf ..................
M. Wibe ................
hier begraven

Anno 1647 den ..Ianuary
Sterf den Eersamen Friso
Bovwens Ens Notaris
Pvblicvs olt int 57 Iaer

Opmerkingen:

Onder de tekst is een fraai diep uitgekapt ovaal het beeldhouwwerk aangebracht. Tussen de ornamenten een links kijkende traliehelm met als helmteken vrouw met wiel in de hand. Onder helm één wapenschild met links van de deellijn een klimmende adelaar en rechts een gekruiste pijlen, een bolletje en mogelijk een vleugel.

Van de eerste in het raam genoemde is alleen de naam Wibe Pitters leesbaar. Het is niet onwaarschijnlijk, dat met de volgende diens vrouw is bedoeld.

De laatste naam op de zerk is Friso Bovwens Ens. Dit was in die tijd een bekende naam in Franeker en er zijn meerdere grafzerken van de familie Ens in de kerk aanwezig.

ZERK 106 klik hier voor plattegrond

Deze zerk ligt met de onderste punt tegen de staande

De tekst is goed te lezen. Ook de versiering onder de tekst is nog gaaf.

Ao 1584 den 29 Avgvstii Sterf
de eerbare Margrieta van
Batenborch meester Sipke
.eylis wyf
C R

Opmerkingen:

Tussen de letters C. R. is alleen een V schild aangebracht dat links van de deellijn een klimmende leeuw heeft en rechts een X met vier afbeeldingen van dubbele kwasten (bladeren) aan een ring.