ZERK 136 klik hier voor plattegrond

Het oorspronkelijk randschrift van deze zerk is verwijderd, zowel van de buitenste als van de binnenste regel. Het middenvlak is buiten de aanwezige tekst, niet eerder gebruikt.

De tekst onder het beeldhouwwerk is:

Ao 1757 den 27 ste October is overleden de Wel ed:
Zeer Geleerde Heer Hans Gonggrijp in leven der
beider regten Doctor in den ouderdom van 23 Iaar ende
omtrent 7 maanden en ligt alhier begraven
Ao 1766 den 7 Febr is gestorven de' WelEdele Achtbare
Heer Harmanus Gonggrijp Oud Burgemeester & Raad
in den Vroedtschap dezer stede: oud zijnde 53 Jaaren en 11
maanden en ligt alhier begraven
Ao 1785 den 8 sten Febr Stierf de Wel ed: Iufrouw Catharina
Loré wedu wijlen den Wel ed: Achtbare Here oud Burgemeester
Harmanus Gonggrijp den ouderdom van 73 Jaaren
en 9 maanden en legt alhier begraven

OPMERKINGEN:

Het oorspronkelijk randschrift had betrekking op professor Lore en zijn vrouw. Willem Lore werd in 1679 te Leeuwarden geboren en overleed te Franeker in 1744. Hij was van 1722 tot 1736 gehuwd met Maria Posthumus uit Bolsward.

Omdat Professor Willem Loré geen kinderen had, is Catharina Loré geen dochter van de professor. Maar dat ze familie was is vrijwel zeker. Waarschijnlijk is ze een dochter van een der broers van Loré. Hans Gonggrijp was een zoon van Harmanus. Harmannus was vroedsman op 7 juli 1737, burgemeester op 31 december 1743 en in 1747 en 1750 volmacht ten landsdage voor Franeker.

Het beeldhouwwerk op deze zerk is nog in goede staat. In een groot ovaal een links kijkende traliehelm. Het M schild bestaat uit een halve adelaar en drie eikels in verticale positie. Het V schils is versierd met een wereldbol met ring staande op een voetstuk.

ZERK 137 klik hier voor plattegrond

De tekst van dit kleine zerkje is erg moeilijk te onderscheiden. Het betreft een vrouw en een man of broer en zuster.

Tekst van de zerk is:

Anno ......................
grijet icots (joets .......
...........................

> Anno 1647 de' 4 maij sterf
den eerbare agge sibrenz
olt omt trent .. iaer
en leggen hier begraven

OPMERKINGEN: De beide teksten worden door een deellijn en cirkel met huismerk gescheiden.

ZERK 138 klik hier voor plattegrond

De zerk die tegen de muur staat is een fraaie ongeschonden steen met twee familiewapens (alliantiewapens), hangende aan een tak. Het ene met drie eikels en het andere met een ruitvormig schild met leeuw.

Int jaer ons Heren MDc LVIII den eersten
Octobris sterf den eerbaren man Syurdt Wybe
Endvesoen en is hier begraven

OPMERKINGEN:

De hoekversiering bestaat uit medaillons met viermaal herhaald hetzelfde huisteken waartoe Syurdt Wybe behoorde. Dit komt ook voor op de grafsteen van de fam. Scheltema, waarop de namen van Syurdts Wybe zijn moeder en broer voorkomen.

ZERK 139 klik hier voor plattegrond

Het zerkje dat schuin voor de staande zerk ligt is van zeer fraai beeldhouwwerk voorzien, maar dat door breuken erg beschadigd is. Uit het werkjournaal van de laatste restauratie blijkt dat de steen bij het verplaatsen in stukken is gevallen en dat sommige stukken niet meer gebruikt konden worden. Die delen zijn vervangen

door tegels.

Onder het beeldhouwwerk staat een latijnse tekst die erg moeilijk te ontcijferen is en dus niet helemaal correct is, mede door de ontbrekende tekst.

Het randschrift is:

Ao 1573 den 8 Martii ..... sterf ...... van Doiem ......
...... Hovck va' Hoitama Doch ...... 10 jaer

Tekst onder beeld is:

Spesygo soia domus patria meta par intûm
Rinua futrigido nexmore ita cribo
Vix cetas Ugerum gemmaru nite bartum
Opperiar bis hicii hay que tuit annus

OPMERKINGEN:

Opvallend is het fraaie en gedetailleerde beeldhouwwerk. Een vrouw in een zeerfraai kostuum staat in een poort. In haar rechterhand houd zij de linten vastwaaraan het M en V schild hangen. Het M schild heeft links van de deellijn eenhalve adelaar en rechts een zwaard. Het V schild is links gelijk en rechts 2klaverbladen. Het wapen op de linker bovenhoek is gelijk aan het M schild. Hetwapen links onder is gelijk aan het V schild. Het wapen rechtsboven bestaat uit eenster, diagonale balk en een franse lelie. Rechtsonder uit 2 klaverbladen met eenfranse lelie er onder.Waarschijnlijk betreft het een dochtertje van de bekende familie Doiyem, die eventen zuiden van Franeker woonden. (aanvulling volgt).

ZERK 140 klik hier voor plattegrond

De volgende zerk betreft Stickenbuier, een naam die al eerder op een zerk in de zuiderbeuk vermeld wordt. Een deel van het randschrift staat in de binnenrand.

 

Het randschrift is:

Ao 1648 den 30 Ianiwari sterf de' eersame Dovve Hoeijtes
Stickenbuier oldt 88 Iaren en' 81 Daghen
Ao 1622 de' 28 Nobr sterf de Eerbare Maeyke De Blocq syn wyf

tekst onder beeldhouwwerk is:

Ao 1611 de' 30 April Sterf
Hoeyte Dovves Z olt
omtrent 22 Iaren

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk is wat afgesleten. Het bestaat uit twee zuilen met een M vormig bovenstuk. Daar onder een links kijkende traliehelm met als helmteken een beker met voet. De M/V schilden zijn verminkt. Onder de schilden twee kleine dieren op een sokkel.

ZERK 141 klik hier voor plattegrond

Opvallend is de volgende zerk die op een verhoging ligt. Het betreft hier geen Fries kunstwerk, maar één der weinig bewaarde tastbare herinneringen aan de Saksische periode in Friesland. (1498 - 1515).

Het randschrift op de afgeschuinde kanten is:

Int jaer ons Heeren MDc starf der Gestreng ende vheste
Cristoff Karls gheboren in Myessen, opten Maendach na
Karsdach is hy bleven, des gheef hem God dat ewich leven, Amen.

OPMERKINGEN:

De zerk is van Bentheimer zandsteen. Het jaartal is 1500.

Het bovenstuk van de steen wordt geheel gevuld door de voorstelling van een geharnaste ridder met gevouwen handen. Het zwaard aan zijn zijde en aan de andere kant in volmaakt gotische heraldieke stijl zijn wapen met helm, dekkleden en helmteken. Zowel op het dekkleed als in het helmteken is een vis aangebracht.

Zerk betreft Christoff Karl Köppener uit Meisen. Hij kwam in maart 1500 als kanselier naar Franeker samen met o.m. Gunther von Bunau op verzoek van graaf stadhouder Hugo von Leysenick.

ZERK 142 klik hier voor plattegrond

De grote zerk er naast betreft de familie De Boer.

Tekst onder het beeldhouwwerk is:

Dese rustplaat behoort aan
M G de Boer

+
I H S

1816 den 8 junij overleed alhier MeJuffrouwe Anna
Joanna Feijens in den ouderdom van 41 Jaar 8 maanden
Geliefde Huisvrouw van Mevius Gerrit de Boer
Burgemeester deezer Steede, dat zij ruste in vrede

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk in een ovaal bestaat uit een links kijkende traliehelm met er boven een franse lelie. Het M schild is voorzien van een franse lelie met er onder twee gekruiste stokken. Het V schild is voorzien van een vogelklauw. Dit beeldhouwwerk behoorde vermoedelijk bij de oorspronkelijke tekst die verwijdert is.

De zerk heeft betrekking op de familie de Boer die één der laatste families was die in de kerk begraven werd. De grafkelder op de algemene begraafplaats aan de Harlingerweg wordt gesierd door een grote knielende engel van zandsteen. De familie woonde op het oostvliet in het huis met de kantelen en bezat een groot tichelwerk en panfabriek.

ZERK 143 klik hier voor plattegrond

In het verlengde van de vorige zerk ligt een zerk die erg beschadigd is.

Wat er nog op te lezen is volgt hier, te beginnen met het randschrift:

A 1627 de' 4 Aprilis ...................
Sterf den Eersame Douwe Isbrans Mullenaer ovt ## Iaer
Ao 1620 den 19 Iannevary ...............
Sterf die Eerbare Rieme Sipkes Dr do......... 47 iar

Tekst op het middenvlak is:

804 den 6 December
is in den Heere gerust de
Eerbare Tjerkje Ruitenbag
Echtgenoote van ... Rijpma

............ .. jaren en
is hier begraven

OPMERKINGEN:

De leeftijd van Douwe Ijsbrands is nooit ingevuld. Iets wat op meer zerken voorkomt.

ZERK 144 klik hier voor plattegrond

De zerk er naast is een deel van een rode Bremer zerk met een Gotisch randschrift.

Het randschrift is nog niet helemaal ontcijfertd.

deel randschrift is:

anno dominii M CCC... ........ sterf

OPMERKINGEN:

Op het middenvlak een sterk afgesleten wapenschild. Op het rechterdeel is vaag de afbeelding van een franse lelie en drie sterren te zien. Onder het schild een V en M schild hangende aan een t k.

ZERK 145 klik hier voor plattegrond

De zerk die tegen de muur staat betreft o.a. de familie Hoierius.

Het randschrift is:

Ao M Vc LIII den 1 Maij Sterf den Eerbaren man Meister
Wilhem Lambert soen Hoierius V. I. brencixtus
Int iaer M Vc LII den XVIII NovembrisSterf den eerbare
Lambert Wilhem zoen Hoierius hier begraven

Bovenkant in rechthoek staat:

Hoc Lambertus Habet socium
cum patre sepulchrum
Hoierius Docto Doctor
ipse patre

Onder wapen staat:

L.G.H.
Heus pyer heus iunenis gue et monet
ipssa senectus: nemosibi vitae Tempora
certa putet Cuhimi vermaret inremisi in
corysore vires Ista velut tunius bullaqz,
vana fugit Hanc Igitur vera Studioso quaerite
vitam aua iu Caelicolis nune sine fine frouv

Ao 1585 den 26 februarij sterf
de' Eerbare Maertsen Aete
Docr. Mr. Willem Lambertzo
Hoierius zijn wijf

AE 84

Ao 1617 de' 19 december Sterf die
Eerbare Foeckel Wijllems dr. Hoie
rius Hoeyte Douwes Stickenbuir
zijn wijf

OPMERKINGEN:

Op deze zerk vindt men een zeer vroeg voorbeeld van de in de 17de en 18de eeuw als regel voorkomende zgn. leeftijdskoppen, voorstellende de vier fazen van het menselijk leven: de knaap, een jongeling, een man en een doodshoofd.

Het randschrift is nog uitgevoerd in gotische letters van opvallend klein formaat. Dit en de inscriptie op het middenvlak vermeldt verschillende leden van het geslacht Hoierius (Horreus ?), dat zich op wetenschappelijk terrein placht te bewegen, vandaar ook de verlatiniseerde naam en de grafschriften in latijnse hexameters. Vader Willem Lambertsz. Hoierius (1553), was licentiaat in de beide recten, de zoon Lambertus

(1552), heet "nog geleerder te zijn dan zijn geleerde vader"

Zijn beroep van chirurgijn is plastisch voorgesteld in het aan een ring hangende wapen met de letters Lambertus Guilielmi Hoierius, dat naast de friese halve adelaar, een clysteerspuit vertoont. Onder een zesregelig vers, waarin de jong gestorvene de jeugd wijst op de ongewisheid van de duur des aardsen levens, volgt het grafschrift van zijn moeder (1585) en nog lager dat zijner zuster (1617), die gehuwd was met Hoeyte Douwes Styckenbuir, aan wie vermoedelijk het in een cirkeltje (tussen AE en 84) afgebeelde huismerk toe te kennen is.