ZERK 172 klik hier voor plattegrond

De tekst van deze zerk is wel goed leesbaar, maar door de indeling nogal verwarrend. Het randschrift van de man bestaat uit een dubbele tekstregel.

Randschrift is:

Ao 1673 den 31 October sterf den Hoog edel geboren engestrengen
H. Sybrant van Walta in syn leven Sergeant Major en Capitain
over een Regiment Infantery
Ao 1661 den 12 Maert is in den Heere ontslapen de' WelEedeleneer
en Deugdenrijcke Iufrou Franske van Doyum oudt in haer 49 Iaer

Woorden onder beeldhouwwerk zijn:

Memento mori
Anno 1668 den familiewapens 11 Ianuari
sterf den Holdinga Doyum wel Edelen
Jon:Tiaerdt Holdinga
van Walta oudt 14 Iaeren in leven
student van deze Academie tot
Franeker en leyt alhier begraven

Hier legh ick Iongelinck int Bloejen van myn Daegen
De son myns heeft haer
>R. Halma
De welgeboren vrouw Hellena van
Walta obiit den 3 april 1693

Ao 1681 den 9 Iuly sterf Iufr. Francesca Dorothea
Dorothea va' Walta v: Wabich gebooren den 26
Ianu 1678

Walta Doyem

OPMERKINGEN:

R. Halma is Rinse Halma en is een telg uit een beroemd uitgevers en drukkers geslacht. Frans Halma, geboren op 13 louwmaand 1653 te Langerak als zoon van een dominee, verloor op 10 jarige leeftijd zijn vader en werd bij een weesvader te Utrecht onder gebracht. Deze weesvader had een boekwinkel waar vooral veel studenten en professoren hun boeken lieten drukken.

Frans kreeg veel intresse in de boeken en las veelvuldig de publicaties door. Ook het drukken opzich had zijn intresse en in 1675 begon hij een eigen boekwinkel en werd een paar jaar later benoemd tot academieprinter van Utrecht. Hij trouwde met een meisje van adelijke en welgestelde ouders en verhuisde in 1699 naar Amsterdam omdat hij daar betere mogelijkheden zag. Hij begon in Amsterdam aan het grote meesterwerk "Toneelen der Verenighde Nederlanden". In 1710 verhuisde hij naar Leeuwarden, waarschijnlijk op verzoek van de Stadhouder. Zijn grote meesterwerk heeft hij zelf niet meer kunnen drukken omdat hij tijdens het afmaken van de printplaten op 13 louwmaand 1722 overleed. Zijn vriend Mattheus Brouerius van Nidek zorgde ervoor dat de printplaten afgemaakt werden waardoor zijn zoon Hendrick het werk in 1725 kon drukken en uitgeven. Zijn oudste zoon Francois was al in 1701 naar Franeker gegaan en begon daar een drukkerij. Rinse was een zoon van Francois.

Het fraaie beeldhouwwerk ligt verzonken in een rechthoek. Bovenin twee naakte putti's die een doek omhoog houden. Een aankijkende traliehelm met als helmteken een zwaan. Het M en V schild zijn verminkt. Vaag is op het V schild een zwaard te zien. Boven het rouwbord met memento mori vijf doodskoppen met aan weerskanten een zandloper met weegschaal. Daarnaast een vaas met bloemen. Verder veel ornamenten en doodskoppen links en rechts van de helm. De schilden op de hoeken zijn verminkt. Linksonder in de cirkelrand staat Doyum. Rechtsonder in de cirkelrand de namen Humalda en Abinga.

Opvallend is dat de tekst boven de naam Halma niet is afgemaakt. De naam Halma is ook van veel latere datum dan de rest van de tekst.

ZERK 173 klik hier voor plattegrond

Van de zerk er naast is het randschrift verwijderd. De versieringen rond de familiewapens zijn onherkenbaar gemaakt.

Tekst op middenvlak is:

Anno 1723 den 25 October is in den Heere
gerust de Eerbare en Deugdrijke Maria Goikema
in leven Huisvrouw van den Ed.Agtbare Livius
a Meinsma Burgemeester der Stad Franeker oud
ontrent 41 Iaaren en leidt alhier begraven Ver
wagtende een Salige opstandinge

Anno 1728 den 15 Augustus is in den Heere
gerust die Ed. Agtbare Livius Boelins a Meinsma
Burgemeester der stad Franeker in sijn 52
ste Iaar en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk van deze zerk is eenvoudiger dan die van de vorige, maar in opzet vrijwel gelijk. De putti's zijn weggelaten evenals de doodskoppen en zandlopers. Helmteken is het hoofd en hals van een paard. De hoekschilden zijn verminkt evenals het M en V schild onder de helm. De oorspronkelijke tekst is door de steenhouwer verwijderd.

ZERK 174 klik hier voor plattegrond

Het randschrift van deze zerk en het beeldhouwwerk zijn origineel. De tekst onder het beeldhouwwerk is in 1823 aangebracht.

De tekst van het randschrift is:

Anno 1651 den 19 April sterf de' Eerentphesten Dr. Horatius
Doman oud 61 Iaer en leit alhier begraven
Anno 1667 den 24 April sterf de Eerbare Auckjen Botma syn
wijf oud 64 Iaer en leit alhier begraven

Tekst op het middenvlak is:

Jan Pauw Zoo deugd gezind
der Kinderen lieve vrind
geacht bij alle braven
Die onderwees met vlijt
Stierf na acht maanden tijd
zijn lijk ligt hier begraven
Geboren te Blokzijl den 28 October 1790

Overleden te Franeker 29 April 1816

OPMERKINGEN:

Jan Pauw was onderwijzer aan de burgerschool te Franeker en tevens was hij organist in de Martinikerk. In augustus 1815 was hij vanuit Blokzijl naar Franeker gekomen. Zijn verblijf in Franeker duurde maar kort, slechts acht maanden.

Het beeldhouwwerk is gelijk aan de vorige zerk. Alleen het helmteken is hier twee vleugels.