ZERK 175 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is aan de linkerkant erg afgesleten. Het randschrift in gotische letters

Deel van het randschrift is:

.. XXXVII de' VII dagh in april sterf Aelke Doedes wijf

Tekst op rechterkant middenvlak is:

........... sterf de'
........... ....... Doede

........... september
....... ....... Jan Abbe

OPMERKINGEN:

Op de linker en rechter bovenhoek is in een vierpas een huismerk aangebracht.

ZERK 176 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is door de steenhouwer van zijn oorspronkelijke tekst ontdaan. Alleen het bovenste deel is nog goed leesbaar. Die volgt hier:

Ao 1600 den 5 Aprilis sterf de Eer
bare Mayke Ians dr. Hvybert Claes
zo. Wijf olt omtrent 22 Iaer ende
leit hier begraven
Anno 1676 den 13 December is in den Heere gerust
Dirck Wiltjes Coopman out 32 Iaer en leit alhier begr.

OPMERKINGEN

Op het middenvlak is in een cirkel een huismerk aangebracht met links de letter H en rechts de letter C.

ZERK 177 klik hier voor plattegrond

Deze is een voorbeeld van wat er met een gezin kon gebeuren als het getroffen werd door de bruine pest, die van 1599 tot 1604 in Franeker vele slachtoffers maakte.

De tekst boven het wapenschild is wel leesbaar, maar de tekst onder het schild en aan beide kanten van de zandloper is erg moeilijk te ontcijferen.

Ao 1602 de' 14 July sterf de' Erb.
Fockel Meinerts dr. huysfrouwe
va' Marten Syegers ende is also in den
Heere ontslapen met 13 kinderen
en noch 2 after gelaten en nu leit eerde
met eerde gebonden de haven des
rust heb ick gevonde' gewis doer
Christus lyde' en sterve' en sij' verrizenis
want neymant uit sijn eijgen
wercken recht veerdichen is

Tekst aan weerszijden van de zandloper is:

.........pen Wije loven .. lust
mijt....hope ick legge en rust

.....ianuarij Sterf de' Eerbare Hylck
pouwels dochter eerst Huysfrouw van
.................... laest Huysfrouw van
marten syegers ontrent 36 iaer ende 6 dagen
ende leyt hier begraven

OPMERKINGEN

 

Marten Segers was een rijk man. Hij o.a. makelaar en dijkgraaf. Fockel meinerts dr. huwde op 14 jarige leeftijd met de 32 jarige Marten Segers. In een tijdsbestek van 12 dagen stierven 13 van haar 15 kinderen, waaronder een vierling, een drieling en twee tweelingen. Zes maanden later hertrouwde Marten met de weduwe Hijlck Pouwelsdr. Op de hoeken in cirkels staat een huismerk met drie letters, R. S. en M. Het aan een ring hangende wapenschild is in drie vlakken verdeeld. Boven twee vlakken met links drie bloemen en rechts vijf ruiten. Onder een vlak met een treurwilg.

ZERK 178 klik hier voor plattegrond

Het randschrift is:

Ao 1607 de 25 Maij sterf den Eersame Man Claes Pieterz. Moutmaker
Ao 1605 den 19 Decembr sterf d' Erbare Ianken Hvyberts
dr. Claes Pieters wijf

Tekst op het middenvlak is:

Ao 1605 de 7 decembr sterf
d' Erbare Lisbet Claes dr.
Idts Fockes wyf

OPMERKINGEN

De zerk is verder niet gebruikt. Op de hoeken in cirkels staan huistekens met aan weerskanten letters. Boven rechts en links staan de letters C. P. en onder rechts en links de letters I en F.

Movtmaker (moutmaker) van beroep. Mout maken is nu gerst of een ander soort graan kunstmatig doen ontkiemen en op een gegeven ogenblik dat proces stoppen door het in een eest (iest) te drogen om er bier van te kunnen maken. Waarschijnlijk gold toen dezelfde bedoeling omdat bier in die tijd erg veel werd gedronken. Water was toen vaak besmet of sterk verontreiningd omdat het uit sloten en wellen werd gehaald.