ZERK 20 klik hier voor plattegrond

Leesbare tekst is op deze grote zerk niet meer aanwezig. Wel is nog te zien dat er een dubbel randschrift op heeft gestaan. De wapenschilden op de hoeken zijn van een afwijkende vorm. Dat van de vrouw is rond inplaats van het gebruikelijke ruitvormige. De schilden hangen aan een lint. Van de afbeeldingen is niets meer te zien. Evenals de hoekschilden, ligt het fraaie beeldhouwwerk in het midden van de zerk vrij diep verzonken. Gezien de opzet van de versiering moet de zerk eigendom geweest zijn van een belangrijke persoon of familie.

ZERK 21 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is geheel ontdaan van tekst. Bovenin staan alleen de letters: S. G. B.

ZERK 22 klik hier voor plattegrond

Het randschrift van deze zerk is latijns in een gotische letter. Tussen de woorden zijn versieringen aangebracht. Op het middenvlak staan de letters T M met daar tussen een huismerk dat bij het randschrift hoort en niet bij de familie Ens.

Tekst randschrift is:

Ano den M CCCCC XIII in fecto lois babtice obijt
Honozabitis dominus gotfridus hulus eiclecir
prebedarius altaris venerablis cacramenti hic sepultus

T M

Ao 1623 De` 6 Marty sterf
De` Eersame Albert Ghisbert
Ens olt int 45 Iaer

Ao 1623 De` 22 May sterf De
Erbare Fed Gerbens Dor Alberts
Ghisberts WyfZERK 23 klik hier voor plattegrond

De tekst van deze zerk is aan de linkerkant wat moeilijk leesbaar, maar wel te ontcijferen.

Tekst zerk is:

Lavrentius Banck Norco-
pensis Gothus Philosophiae
& Iurium Doctor per
Annos ovindecim in HAC
Academiae Extraordinarius
Professor HOC saxo
conditus Beatam Resur-
rectionem Praestolatur
Obiitus 13 October 1662

Opmerkingen:

Laurentius Banck is geboren in 1617 te Norköping (Zweden) en liet zich eerst te Leiden op 3 october 1640 en later te Franeker op 22 februari 1641 inschrijven als student.

In het voorjaar van 1642 vertrok hij voor een buitelandse reis die hem voor langere tijd in Rome deed blijven. Zijn doctoraal (J.U.D.) heeft hij waarschijnlijk in het buitenland gehaald. Want bij zijn terugkeer in 1645 in Franeker mocht hij deze titel dragen. In 1647 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de rechten te Franeker. Hij had niet alleen een uitgebreide kennis van talen, maar ook op allerlei ander terrein. Hij is ongehuwd gebleven en overleden op 13 October 1662.

ZERK 24 klik hier voor plattegrond

Deze zerk ligt in het verlengde van de vorige.

Het randschrift is:

Anno 1660 den 11 Aprilsterf de Eerntohesten
Frans Pieters in Leven Burger deser stede oudt int 60 Iaer

Anno 1637 den 4en Ivny sterf die Eerbare ende doght
same Trintie Idsez Dr. Hvisfrov van Frans Pieters 68
Iaer out en ligt alhier begraven

Tekst op het middenvlak is:

Hoc humana Cumditus est
Johannes Sibranda
S.S.M. cand. in hac Academia
per annos III meij VII Lingae
Graxae Praelector heic Beatam
Cum Fidelibus Expectans
Resurrectionem Natus in Pago
Frisia Witmarsum XII Kal Octobris
MDCLXVIII donatus Franequera
XV Kal Ian. MDCXCVI aet. XXVII
annos XII he db et V dier

Opmerkingen:

Twee wapens waarvan het ene Gerroldsma is met het helmteken.

De familienaam van Frans Pieters is Gerroltsma. Op 21 november 1657 werd hij vroedsman te Franeker en op 31 december van dat jaar Burgemeester. Op 16 maart 1635 kocht zijn vader deze grafsteen van de erven van Ippe Thomas.

Johannes Sibranda werd geboren als zoon van boer Jacob Sibranda en Sytske Hiddinga op 20 september 1668 te Witmarsum.

Na de latijnse school te Franeker te hebben doorlopen werd hij 18 juni 1685 als student ingeschreven aan de akademie te Franeker. Hij beoefende de humaniora en theologie. In 1692 werd hij proponent. Op 6 mei 1693 werd hij benoemd tot praelector in de Griekse taal. In 1695 en 1696 behandelde hij in private dispuutcollegien de tekst van het nieuwe testament.

Op 20 januari 1695 trad hij in het huwelijk met Ida Swaluwe, dochter van Bernard Swaluwe Medicus doctor te Harlingen. Veel plezier heeft Ida niet aan haar huwelijk met Johannes beleefd. Johannes zat door zijn aanstelling goed bij kas en was een levensgenieter die weinig verantwoordelijkheid kende. Hij was regelmatig dronken en werd een alcoholist. Toen een beurtschipper hem tussen Franeker en Harlingen voor dood in de onderwal aantrof en hem naar Franeker bracht, kwam zijn mogelijke aanstelling als lector in gevaar. Zo ver is het niet gekomen omdat hij op 18 december 1696 is overleden aan drankmisbruik en veelwijverij. Hij was toen 28 jaar.

ZERK 25 klik hier voor plattegrond

Van deze zerk is slechts een deel van het randschrift leesbaar, evenals de tekst van het eerste blok op het middenvlak.

Anno 1643 de 11 javarii sterf de Eersamen man Tjalling
Feddricx zoon Andela olt int 44 Iaer

Tekst op het middenvlak is:

Ao 1641 den .. Maert is in den Heere gerust
de' Eerbare Auck Ennes out 18 weecken van Tialin
gh Feddricx Andela ..... en leit hier begra`

Anno 1710 den 3 augustus is in den
Heere gerust den Eersamen Hans Douwes
Hobma out omtrent 75 jaer en leit al hier
begraven

Opmerkingen:

Of Hobma iets met de andere familie te maken heeft is niet duidelijk. Meestal werd de namen van de familie die geen recht meer op de steen hadden, weggekapt. Maar in dit geval is dat niet gebeurd. Iets wat wel een enkele keer vaker voorkomt op de zerken. Maar van familie is geen sprake.

Op de hoeken in cirkels zijn links een mannelijk schild en rechts een vrouwelijk schild aangebracht. Op het middenvlak is in een vierkant fraai beeldhouwwerk te zien.

In het ovaal zijn twee schilden, M. en V. en een helm met daarboven een gezicht binnen een wassende maan.

ZERK 26 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is voorzien van een ongebruikelijk gedicht.

SIXTINUS AMAMA
Ling hebr Proff

en siin kleinsoon
HENDRIK AMAMA

Die liggen hier saam onder dees blauwe steen
Voor nijt en zorg bevrijt in rust en vreed bijeen
Dus denk gij die hier koomt om dit geschrift te
lesen Dat gij gelijk als wij int kort niet meer
sal wesen.

Opmerkingen:

Sixtinus Amama werd geboren op 13 october 1593 te Franeker, als zoon van Johannes Amama, provinciaal bouwmeester en burgemeester te Franeker, en Ymck Gerbranda, die in 1629 stierf.

Na de latijnse school waar hij les kreeg van Theodorus Mantegum, werd hij op 10 april 1610 ingeschreven als student aan de academie te Franeker en kwam bij professor Johannes Drusius in huis te wonen.

Hij bleek een begaafd leerling en aanleg te hebben voor de oosterse talen. In 1614 vertrok hij naar Leiden en vandaar naar Oxford in England, en werd in 1615 opgenomen in het collegie van Exester. Hij beoefende de theologie en heeft vooral naam gemaakt door zijn onderwijs in het Hebreeuws. Op 17 mei 1616 werd hij te Franeker buitengewoon hoogleraar en op 27 augustus 1618 als gewoon hoogleraar in het Hebreeuws. Sixtinus was voor zeer strenge regels tegen drankgebruik en zedenloosheid van de studenten. Juist in die tijd ging het er onder de studenten in Franeker nogal wild aan toe. De bijnaam van de academie was dan ook 'Het suyp collegien'. In openbare toespraken wees hij dit gedrag ten strenge af. En om dit soort toespraken en om zijn strakke leer, werd nogal eens de spot met hem gedreven.

Op 16 januari 1629 werd hij benoemd tot bibliothecaris van de academie. In de herfst van 1629 werd hij ziek en kreeg hoge koorts. Hij overleed op 9 december 1629, slechts 36 jaar oud. De algemene waardering voor de beoefening der bijbeltalen heeft hij zeer bevorderd, mede door het vervaardigen van een grammatica en een woordenboek voor het Hebreeuws.

Hij was in 1617 gehuwd met Meinu van Adelen van Cronenburg, die hij bij zijn dood achter liet met weinig middelen van bestaan om de 6 kinderen, nl. 3 zoons en 3 dochters op te voeden. Zij kreeg daarom ook financiele ondersteuning van de curatoren. Meinu overleed in 1662.

Gegevens over zijn kleinzoon Hendrik zijn nog niet gevonden.