ZERK 200 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is de tweede betreffende de familie Huber. De tekst beslaat bijna het gehele midden­vlak.

Juffer Titia Huber, Dochter van wijlen
de Heer Ulricus Huber in leven olde
Raed s`Hofs van Friesland ende vrouw
Judith van der Leij in tij­den Echte Lieden ge
bo­ren tot Franequer den 20 Novem­ber 1676
is door een Vitteerende zie­kte van enige weken
tot Leeu­warden Gods­aligh over­le­den op den
5 September 1704 in het acht en twin­tigste
Jaar hares olderdoms na dat soo wel gedui­rende
den gehee­len loop van haer leven als ook int
bes­onder ten tijden van hare laetste krankheit
vele ende groote blijcken had gegeven van
haer gelove, lijdsaem­heit ende een volcomen
vertrouwen op haren God en Zalig­maker
voorts op den 12 Sep­tember 1704 in dit graf
ter aerden bestelt tot son­derlinge droefheit van
hare noch le­vende Vrouw Moeder Broeders
en Susters alwaer is rustende tot den dagh der
>Opstandige ten eeuwigen ende saligen leven
hier boven in den Hemel
Gouditus eoc Sepulchro ZAHARIAS HUBER natus
Franequerae Frisi­orum anno 1669 die 29 Mensis Au­gusti
Stilo Iutiano qui per quadrinium Suit causa­rum
Patro­nus Coram Suprema Frisiorum Curia deinde per
duos et vigin­ti fere annos Iuris Antegessor in Academia
Franequer ana tan­dem que Suprema Frisiorum Curia
Senator per 16 menses 5 pla­cide et pii fato functus
die 21 Octo­bris 1732 specerba beatae surrectionis ad
uitamae ternam cum deo et servatore suo in caehis agen­dam
Den 27 Iuli 1737 is in den Heere gerust de Hr Geor=
­gius Huber in leven IUD Regerend burgemeester en
vroed­schap van de stad Leeu­warden ende mede oudste Advocaat voor den Hove van Friesland out in 63 Iaer ende
leggende alhier begraven

OPMERKINGEN:

Linksonder een huismerk en rechtsonder een doodskop. Deze symbolen behoren bij de eerdere tekst die verwijderd is.

Professor Ulricus Huber was volgens zijn tijdge­noten een godsdien­stig en vrome man evenals zijn beide vrouwen. De kinde­ren zijn hun ouders hierin gevolgd. Titia, die reeds op 28 jaar te Leeuwarden aan slopen­de ziekte is gestorven, heeft veelvuldig uiting van haar geloof gege­ven.

(Zacharius) was een volle broer van Titia en een zoon van Ulricus en diens tweede vrouw Judith van der Leij. Hij is natus (geb­oren) op 29 augustus 1669 te Franeker. Op 7 oktober 1690 verwierf hij de graad Laurea Doctoralis. Op 28 septem­ber 1694 werd hij aanvan­ke­lijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Akademie te Frane­ker en klom spoedig op tot gewoon hoogleraar in de rechten. Voor hij professor werd, was hij advocaat te Leeuwarden en vanaf 1716 raads­heer in den hove van Friesland. In die tijd heeft hij de belangrijk­ste beslissingen van het hof bijeenge­bracht en hun gronden uitvoerig ontwikkeld en toegelicht. Het is in twee delen uitgegeven. Het eerste in 1723 en het tweede in 1727. Hij is nooit getrouwd geweest en op 21 oktober 1732 overleden.

Een derde kind uit het gezin Ulricus Huber, ook rijk begaafd, was Georgi­us. Hij was ongeveer 5 jaar ouder dan Zacharius en een paar jaar jonger dan Titia. Hij studeer­de ook te Franeker,ver­wierf de graad IUD en was bur­gemeester van Leeuwarden en advocaat bij het hof van Friesland. Hij is overleden op 27 juli 1737 op de leeftijd van 63 jaar.

Zacharias Huber werd aangesteld op 16 november 1694 en deed zijn intree rede op 14 maart 1695 als opvolger van Cornelius van Eck. geb op 29 august te fran student inges op 14 juni 1683 les van blancardus en perizonius oude talen ging ook naar leiden en utrecht op 7 oct 1690 de laurea doctoralis verwierf dan advocaat te leeuw zach kenmerkte zich door zijn gemakkelijke wijze van voordracht en kernachtige uitdrukkingen als mens rechtschapen en humaan in de omgang maar kon ook erg hatelijk zijn tegen collega`s. in 1707 eigenlijk weg naar groningen maar door ruzie tussen de staten van de stad groningen en die van de ommelanden die verlammend werkte om gron academie niet naar gron. in 1716 werd hij raadsheer in hof van friesl geen lessen meer geven na 22 jaar afscheid op 30 juni belang­rijk werk in het bijeen brengen van belangrijke beslis­singen boekwerk 2 delen recht­spraak deel 1 1723 2de 1727 ongehuwd plotse­ling op 21 oct 1732 oveleden. ZERK 201 klik hier voor plattegrond

Van deze zerk is het oorspronkelijke randschrift voor een deel overschreven.

Tekst randschrift is:

De Coopman Hercke Yedema in Leeven burger Vaendrich
en z`.......... binnen Franeker out omtrent 33 Iaer
en is hier begraven

Tekst op het middenvlak is:

............... overleden de Heer Jan Bouts vendumeester
over een regiment in Friesland oud ruim 63 Jaar en leit
alhier begraven

1795 den 25 Febr. is in den Heere gerust Anna
asdema Huisvrouwe van Jan Bouts oud 57 Jaar
en en leit alhier begraven

Ao 1719 den 3 Iuli is in den Heere
gerust Aeltie Tiepkes Abbema oudt 15
Iaer en 10 weeken en leit alhier begraven

Ao 1734 den 1 October is in den Heere gerust
de Eerbaare Anna Salverda Weduwe van de olde
Burgemeester Aemilius Iacobides oud 68
Iaer en leit alhier begraven

Ao 1742 den 12 September is in den Heere
gerust den Eersamen Yede Heerkes Coop
man en Armevoogd oud 46½ Iaar en
leit alhier begraven

Ao 1744 den 24 Maart is in den Heere
gerust de Eerbaare Ionge dogter Gatske
Gatses Coopmans oud 24 Iaaren en 14
daagen en leidt alhier begraaven

Ao 1747 den 24 Octbr is in den Heere
gerust de Eerbaare Deugtrijke Yttie
Lammerts Salverda Laetste Wedu wijl.
Do. Aggeus Eidsma in leven Predicant
tot Tzum out sijnde ontrent 84 Iaeren
en leit alhier begraven

Ao 1749 den 26 Iuly is in den Heere
gerust Iuffrouw Ianneke Wildschut
Huisvrouw van Georgius Coopmans
Med. Doct. oud 30 Iaaren en ruim 3
Maanden en leid alhier begraven

Ao 1771 den 2 Decembr is in den Heere
gerust Hiltie Tiepkes Abbema laast
Wed. Yde Heerkes Ydema oud 76
Iaar en 11 maanden en leit alhier
begraven

OPMERKINGEN:

De in het randschrift genoemde Hercke Ydema was in leven burger vaendrich. Mogelijk was hij vaandrich bij de schutterij in Franeker, die in 1462 is opgericht.

Jan Bouts is vendumeester (verkoopmeester). van de admiraliteit in Harlingen en was tevens eigenaar van een loodgieterij. Zie biografie over Jan Boutz.

ZERK 202 klik hier voor plattegrond

Het randschrift in gotische letters is voor een deel afgesleten en voor een deel door later aangebrachte tekst overschreven. Geheel bovenaan is in zeer grote letters en cijfers No. 16 en 17. aangebracht.

Deel tekst randschrift is:

Int iaer ons Heere M D LII de' X. martus ........
..... de' VII Martus sterf de' Eersame Dorothea Romke
dochr Wijbe Euwes zn wijf

Tekst op het middenvlak is:

Ao 1591 den 4 maij sterf de' Eerbare
Man Eepe Wijbes zoen ............
Ao 1598 de 21 Maij sterf de`
Eerbare Trin Sijrcks dor eepe
zijn Wijf

Tekst onder het wapen is:

Ao 1632 de` 24 ianuari sterf
de` Eerbare Elke Hessels
do...er Tiaertsma echte
.....epke mei..........
out int 40 iaer hier begra.

Tomas Scheltema
gestorven den 19
Novemb 1769 oud int
70ste Iaer Coopman en
Diacon van de Minnonit
Gemeente te
Franeker

OPMERKINGEN:

BHW: twee schilden hangende aan een tak.

ZERK 203 klik hier voor plattegrond

Zowel het randschrift als de tekst binnen het kader op het middenvlak is afgesleten om er nog iets uit op te maken. Het beeldhouwwerk is klein en sober opgezet. Op de hoeken zijn de vier bekende leeftijdskoppen aangebracht. De steen is cremekleurig.

ZERK 204 klik hier voor plattegrond

Slechts twee tekstblokken bevinden zich op deze zerk. Die verder leeg is.

ao 1628 de` 20en aprilis sterf de eersame
focke fockesz oldt 41 iaren en leit
hier begraven
anno 1637 den 14en november
sterf de eerbare trijn iohannes
>dochter weduwe van focke fockis
out synde in haer 64 iaer

OPMERKINGEN:

Onder de tekst zijn een M en V schild te zien, die verminkt zijn.

Gedenkplaat G4

Tegen de muur, tussen twee vensters, is in een zandstenen omlijsting een gedenkplaat over Menelaus Winsemius geplaatst.

Tekst boven gedenkplaat is:

VITA CIRCENSE CURRICULUM

D. S. P.

AET. MEM.
CL. V. MENELAI WINSEMIJ
med. anat. botan.
per annos XXIII profess. celeb.
fratris un. et desider. mae st. p. c.

jactet apollineos subtilis grae cia mystas,
extollat coos pergameosque senes,
roma suum graijs componat libera celsum,
et sibi bis natum vendicet hippocratem,
hic tibi pergameum donavit frisia civem,
hic dedit et cois te queoque posse loqui.
hic tibi romani detexit dagmata celsi,
nomem ut e graijs duceret et latio

PIERUS WINSEMIUS
ILLUSTR. ORD. HI-
STORIOGR. EL. ET
HISTOR. PROF.

OPMERKINGEN:

Menelaus Winsemius, geboren te Leeuwarden 25 januari 1591, zoon van Haijo Piers Winsemius, praeceptor aldaar, huwde 11 juli 1613 Christina Mulerius, overleden 12 mei 1637. Hij werd in maart 1616 hoogleraar in de geneeskunde te Franeker en stierf kinderloos 15 mei 1639.

ZERK 205 klik hier voor plattegrond

Tegel met de letters I.M. en jaartal 1662

ZERK 206 klik hier voor plattegrond

Alleen M/V schild hangende aan een tak, verminkt.

ZERK 207 klik hier voor plattegrond

Deze zerk bevat slecht twee regels tekst.

Anno 1630 den 21 October Sterf Ianneka Olpharau
Hindema en alhier begraven

OPMERKING: Geen