ZERK 208 klik hier voor plattegrond

Deze zerk heeft een dubbel randschrift. De tekst van het buitenste randschrift is afgesleten, behalve een zijkant. Daar is de tekst op ondeskundige wijze verwijderd.

het binnenste randschrift is:

Anno 16## den ## is in den Heere Gerust de Eerbare
Antie Kingma De laeste Huisvrou van Thys piers Out
## Iaer ende leit hier begraven

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1615 den .. Decembr is in den
Heere gerust den Eerbare Thys Piers
out 84 iaer en leyt hier begraven

Tekst onder beeldhouwwerk is:

.................................
.................................
........................... out 50
iaer en leggen hier beide begraven

Anno 1635 den 23 augustus is in
den Heere ontslaapen Wibe Pytters King=
ma out 35 iaer ende leyt hier begraven

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk is klein en eenvoudig. Een links kijkende traliehelm met als helmteken een klimmende leeuw.(grotendeels weggekapt). Ook het M en V schild die door eenlint zijn verbonden, is vermikt.

Op de hoeken in vierpassen M en V wapenschilden die ook door een lint zijn verbonden. Opvallend is dat het M schils links onder niet verminkt is. Verticaal is een ster, bloem en franse lelie aangebracht. Links boven is op het M schild nog een halve adelaar te zien, maar rechts van de deellijn niets meer.

De tekst van het verwijderde randschrift blijk gelijk te zijn aan het eerste deel van het binnenste randschrift. Uit het niet invullen van het jaar, dag en maand en leeftijd, blijkt dat de zerk niet voor de persoon in kwestie gebruikt is. Merkwaardig is ook dat het laatste deel, beginnende bij Thys, van een geheel ander lettertype is. De onderstreepte woorden zijn in kleine letters boven elkaar gezet.

ZERK 209 klik hier voor plattegrond

Tegen de tegels tussen de zesde en de zevende pilaar van de kant van de toren af geteld, ligt een zerk waarop nog tekst voorkomt. Hij heeft een randschrift, waarvan een deel in twee regels op de zerk is aangebracht. De tekst volgt hier, te beginnen met het randschrift:

Tekst randschrift is:

Ao 1707 den 2 November sterf de Eerbare Rinske Yillis
wed. van D. Petrus Horreus in leeven Predikant aan Anna
Parochie en is hier begraven
1730 den 12 Mai is in den Heere gerust den Heer Jacobus
Horreus in leven drukker en boekverkoper tot Franeker out

Tekst middenvlak is:

Ao 1694 den 6 Febr sterf Willem
Horreus oud 22 Iaer en is hier
begraven

Ao 1694 den 14 Maart sterf den
Eerbaere Antje Freerks huisvrouw
van Jacobus Horreus Boeckver
koper old int 32ste Iaer en is hier
begraven

Ao 1694 den 20 Maart sterf Pijtter
Horreus Mr Backer oud 32 Jaer
en is hier begraven

OPMERKINGEN:

De letter D voor de naam van Petrus Horreus is de afkorting van Dominus.

ZERK 210 klik hier voor plattegrond

Dit is de derde zerk die betrekking heeft op het overlijden van Hongaarse studenten.

Hicexuvias Suas Locari Volur
Steph. C. Comaroni S.S.t.S.L.
Ungar, qui Obiit 20 Iuni Ao
1721 Aetat. Circiter XXX
Hic Iacet Michael K:Palteky
Transylv-Hung: Obiit ....
Anno 1735. 27 januarij
Aetat 28
Hic Iacet Dan. Zilahi
S.Th.St. Sakaino Ungar Ex. Coll
Debrec. Obiit Ao 1770 D. 22 Sept
Aet.40 30

OPMERKINGEN:

Op de zerken in de Martinikerk zijn de namen van 5 Hongaarse studenten die hier zijn overleden, bewaard gebleven. Op deze zerk zijn drie vermeld; in de zuider-zijbeuk ligt een zerkje met 1 naam, in de kooromgang ook één met 1 naam.

In Franeker hebben heel wat buitenlanders, vooral Hongaren, theologie gestudeerd. De taal leverde geen moeilijkheden op, want de voertaal was latijn; daardoor konden de studenten overal terecht.

De reden waarom vooral Hongaren naar Franeker kwamen om te studeren, de reis was in die tijd verre van eenvoudig, lag waarschijnlijk in het feit dat zij hier terecht konden tegen lage kostprijs. Het oude stadhuis aan de voorstraat, nu dokterspraktijk, staat tussen het museum en het Martenahuis in. Koperen gedenkplaten aan de muur herinneren aan de tijd dat dit oude stadhuis was ingericht als burse. Dat was een instelling waarin de studenten tegen geringe prijs konden eten en drinken. De overheid stelde een redelijk aantal beursen, om ze zo maar te noemen, beschikbaar voor studenten in de theologie. Niet alleen landgenoten, maar ook buitenlanders kwamen in aanmerking voor deze vorm van subsidie.

De eerste Hongaren lieten zich inschrijven in 1623. In de loop der jaren werden de financiën hier krapper en in verband hiermee kon de overheid ook niet meer zo vrijgevig zijn in het toekennen van beurzen. In 1774 werden nog maar 10 beurzen beschikbaar gesteld. Wat inhield dat het aantal buitenlanders, en zeker de Hongaren, sterk terug liep. Het einde kwam in 1779 toen er nog slechts 4 Hongaren aan de Academie studeerden.

ZERK 211 klik hier voor plattegrond

Tekst middenvlak is:

Ao 1767 de' 15 Ivny Sterf
de` Eerbare Pieter Ian Zo
Koopman ende Burgemeister
binnen Franeker

Ao 1766 de' 18 Ivly Sterf de
eersame Tets Tiaerds Dr
egte frouwe va' Pieter Janz

Ao 1768 de` 4 April Sterf den
Eerbare Tiaerd Pieter Zo. aet.
T.30 en legt alhier begraven

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk bestaat uit een klein schild (verminkt en omgeven door smeedijzer sierband.

ZERK 212 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is alleen voorzien van een wapenschild met kroon waarboven de naam Strick is aangebracht. Op het schild staan drie franse lelies. Aaan weerskanten van het schild een lauwertak.

ZERK 213 klik hier voor plattegrond

De twee zerkjes tegen de muur zijn erg afgesleten en beschadigd. Het zijn zerkjes van kinderen. Op het ene zerkje is nog een deel van het randschrift te lezen.

deel randschrift is:

hier legge begrave 4 jonghe .........

OPMERKINGEN:

Het gehele middenvlak is voorzien van beeldhouwwerk dat erg afgesleten is. Het bestaato.m. uit twee kinderen die op de sierband van een medaillon staan. Met een hand houden ze een soort kruis vast en de andere hand rust in de zij. Een links kijkende helm met als helmteken een opgeheven arm met een zwaard. Het M en V schild is afgesleten. Verder veel bandsierwerk.

ZERK 214 klik hier voor plattegrond

Het andere zerkje is dusdanig beschadigd dat er weinig van te herkennen is. Op de hoeken in cirkel M/V schilden. BHW: Een likns kijkende traliehelm met eronder aan linten M/V schild.

ZERK 215 klik hier voor plattegrond

Deze staande rode bremer is nog geheel compleet wat tekst betreft.

Tekst randschrift is:

Int iaer ons Heren M Vc ende I doe starf Rienck
Takezoen opten karsdach bydt doch voir dye zyel
om God een paeternoster

OPMERKINGEN:

Op het middenvlak een wapenschild met een huismerk dat ook in vierpassen op de hoeken staat: een kruis met halverwege de onderbalk een balk naar rechts beneden en onderaan een balk links naar boven. Op middenvlak boven schild de letters G F . G V S.