ZERK 216 klik hier voor plattegrond

Tegen de muur een deel van zerk of zerkje waarop de letters I.C.H. waar onder een schild hangendr aan een ring.

ZERK 217 klik hier voor plattegrond

Deze zerk bevat alleen maar tekst en is verder niet gebruikt.

Tekst middenvlak is:

Den 6de februarij 1781 sterf de
Heer Hessel van Toutenburg in
leven old secretaris en mede raad
in de vroedschap te Workum in
den ouderdom van 63 jaren en legt
alhier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 218 klik hier voor plattegrond

Tekst middenvlak is:

Ao 1722 den 16 Februarius
is in den heere gerust den Eersa
men Rommert Roelof Mr
Koopperslager alhier oudt synde
int 54ste jaar en leijt alhier
begraven

Ao 1728 den 6 Mai
is in den heere gerust de Eer
baren gredtske Hendericks
husvrou van Rommert Roelofs
oudt synde 49 Jaer en leijt
hier begraven

Tekst onder wapen is:

1817 den 4 Februarij is overleeden
Doeke H.Hendriksen in den
ouderdom van 69 Jaaren en
lecht hier begraven

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk bestaat uit een wapenschild met kroon. Het schild is deels verminkt. linksboven een klophamer. Onder de deellijn zijn twee vissen te zien.

ZERK 219 klik hier voor plattegrond

Naast de zerk betreffende Rimmert Sierks en anderen ligt een klein zerkje of een deel van een zerk van gewone grootte. Van de tekst is alleen over gebleven:

jac Amersfoordt
1824

OPMERKINGEN:

 

De spaarzame gegevens bieden niet veel houvast voor een onderzoek om meer aan de weet te komen van de genoemde. In het nieuw biologisch woordenboek vond ik gelukkig één en ander over een zekere Jacobus Amersfoordt vermeld. En aangenomen kan worden dat met deze naam dezelfde wordt bedoeld als op de zerk genoemde. Het inkorten van de voornaam kwam in die tijd wel meer voor. Hij is overleden op 23 oktober 1824, welk jaartal ook op de zerk nog leesbaar is. Volgens het woordenboek is Jacobus Amersfoordt op 24 november 1786 te Amsterdam geboren. van 1801 tot 1805 doorliephij de latijnse school te a en daarna het athenaeum war hijles kreg van lennep en willmet in de oosterse en westerse talen en letterkunde ging hij in 1808 naar leiden op 26 april 1813 deed hij voor de classis te den haag proponents examen waarna hij zich bekwaamde in het prediken ook in de franse taal op 8 april 1815 werd hij met lof tot theologie doct bevorderd in october benoemd tot hoogleraar oosterse taal te harderwijk war hij bleef tot de opheffing van deze school op 20 mei 1818 benoemd aan ath franeker als theolooog op 7 october begon hij met zijn lessen.

sche letterkunde van oktober 1815 tot 1818 aan de hogeschool te Harderwijk. In het laatst genoemde jaar werd deze hogeschool opgeheven. Hij werd toen professor in de theologie aan de akademie te Franeker. Op 7 oktober 1818 aanvaardde hij de lessen. bibliothecaris in 1821. schreef deel van catalogus biblio. broer nam dit over in 1823.Tevens werd hem het verzorgen van de bibliotheek opgedragen. Op 2 mei 1816 is hij gehuwd met Elizabeth Constantia Huijsinga. Het echtpaar had vier kinderen, van wie drie jongens en één meisje, dat na de dood van haar vader is geboren.

Te midden van de feestvreugde bij de landelijke viering van de 250ste herdenking van Leiden's ontzet, (3 oktober 1574) werd hij ziek en is na thuiskomst op 23 oktober 1824 overleden. Hij werd begraven in de Akademiekerk.

Zijn weduwe heeft in de oostelijke muur een gedenksteen met latijnse tekst doen aanbrengen. Bij het afbreken van die kerk in 1850 is zijn gebeente en die gedenksteen over gebracht naar de Martinikerk. Jammer is dat van de tekst op de zerk niet meer rest dan zijn naam en jaartal.

redeneerkunde en bovenatuurlijke.

ZERK 220 klik hier voor plattegrond

Deze smalle en weinig beschadigde zerk heeft bovenin het middenvlak een fraai beeldhouwwerk.

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1731 den 15 Ianuari is in
den Heere gerust de Eersame Vrige
sel Rimmert Sierks Distelatuer
in Franeker oud omtrent 34 Iaar en
is hier begraven

Anno 1734 den 26 Augustus is
in den Heere gerust de Eerbare
Tjerske Sierks huisvrou van de
Coopman Tys Wepkes oud in haar
34 ste Iaar en is hier begraven

Anno 1779 den 24 December is in
den Heere gerust den Eersame Wepke
Feenstra Koopman en leeraar der
Doopsgesinde in den Ouderdom van
Ruim 47 Jaaren door een siekte van
Zeven dagen en leit alhier begraven

Den 30 Maart 1806 is in den Heere
Gerust ...
Wepke .....

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk is eenvoudig van uitvoering en ligt verzonken in een rechthoek. Het wapenschild, omgeven door een schubmotief en ornamenten, is verminkt.

ZERK 221 klik hier voor plattegrond

Dit zerkje is wat uit het zicht tegen pilaar 27 aan gemetseld. Onder de aliantiewapens van Challansi-Egmond staat deze tekst:

Hier foer onder desen witten
steen leit begraven den edele
joncker Pieter van Challansi
sergeant majoor des Vriescen
regimente ende is voor die
Schanse van Mackum ghebleven
den 14 Novembris anno 1580

OPMERKINGEN:

Deze officier was in 1572 gehuwd met Anna van Egmond, een kleindochter van Jan van Egmond van Merestein, grietman van Barradeel, en Amalia Fritsdr. van Grombach.

ZERK 222 klik hier voor plattegrond

Naast de 26ste pilaar in de noorderbeuk ligt een klein zerkje of een deel van een grotere. Er staat alleen een naam op.

Jan Ruitenschild Koester No 58

OPMERKINGEN:

De gegevens zijn te gering om als uitgangspunt te dienen voor verder onderzoek.

ZERK 223 klik hier voor plattegrond

De tekst van deze zerk is nogal afgesleten en daardoor lastig te ontcijferen.

Tekst is:

sterf
susanna

Ao 16.. ? den 18 december sterf den
Eerbare man Dominicus Balck Med.
doctor ende medicus Ordinaris
...................out 32 Iaar
ende leijt alhier begraven

Ao .... den ..ian. is in den Heere ge
rust den eersamen Man Edsar=
dus Dom. Balck in leeven geweest
ordinaris ............... Academia
boeckdrucker van frieslant out in
......... ende leijt hier begraven

Anno 1666 den 18 Maij is gestorven
ijdtske Lieuwes Siersma weedou van
wil: D. Dominicus Balck Voorscreven
out 29 iaar en leit al hier begraven

OPMERKINGEN:

In 1749 overleden Aucke Balck Mr chirurgijnus. BHW: twee schilden hangende aan een tak, verminkt.

ZERK 224 klik hier voor plattegrond

De tekst is goed leesbaar.

Tekst middenvlak is:

1722 den 29 Sept is Gatse
Freerks in den Heere gerust
oudt in syn 64 Iaar

1722 den 8 October is Freerk
Gatses in den Heere gerust oudt
in syn 37 Iaar

Ao 1737 den 28 November is Overleeden
de Eersaeme Filippus Lucas .... de
.. oud synde 86 Iaeren 8 Maenden en
14 daegen en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Achter de naam Lucas is het woord iaer weggekapt evenals de hoofdletter V aan hetbegin van de volgende regel. Waarschijnlijk is dit gedaan door de steenhouwer die een fout maakte.