ZERK 225 klik hier voor plattegrond

Tegen de muur een deel van zerk of zerkje waarop de letters I.C.H. waaronder een schild hangend aan een ring.

Deze staande zerk van witte zandsteen wijkt in meer opzichten af van alle andere zerken in de Martinikerk. Niet alleen is het beeldhouwwerk afwijkend, maar ook de tekstindeling is afwijkend. Er is geen randschrift aangebracht, doch alleen vier familienamen die steeds rechts van de wapenschilden op de hoeken staan.

De familienamen zijn:

boven:rechts:onder:links:
GrombachMartenaEgmondHottinga

OPMERKINGEN:

Door slijtage en lichte kleur van de zerk is er weinig kontrast overgebleven inhet beeldhouwwerk. Binnen een ruitvormig kader is een traliehelm te zien en eenstaand kind met drie bloemen in de hand. Onder het kind het wapen van Grombach inheraldiek-gotische stand, met helm en helmteken. Als hoekvulling dienen 4 kwar-tierwapens in zogen, doch op de banden daartussen is geen randschrift aangebracht.Alleen rechts van ieder der wapens de betrokken familienaam: Carl Grombach- AmaliaFux, Hessel Martena- Both Hottinga, de resp. ouders van Frits van Grombach en Luts van Martena. De enige grafschriften op de zerk komen, eveneens in gotische let-ters, voor onder op het middenvlak over twee boekbladen heen en betreffen vermoedelijk kinderen van Frits van Grombach en Luts van Martena.(overleden 1519 ?).Er staat onder meer op jonghe juffrou. Deze zerk houdt verband met het zerkje (221) dat in pilaar 25 is gemetseld.

ZERK 226

Deel tekst randschrift is:

anno ..... sterf den eersame ... int 55 jaer.
anno ....... Sondach ende mandachs Nach

Tekst middenvlak is:

Ao 1665 den 2 Maerti is in den
Heere Gerust den eersame ende
Dugtsame Kenske..........
de` huisfrou van Sybren
Sybrens out int .. iar
en leit alhier begraven

Anno 1668 den .. Maerts
is in den Heere gerust den
Eersamen Sybren Sybrens zo
out int 56 iaer en leit hier
begraven

OPMERKNGEN:

Op hoeken boven een schild. op hoeken onder leeftijdssymbolen, een doodskop en een man.

ZERK 227

Deze zerk is nogal afgesleten en beschadigd waardoor niet alle tekst te ontcijferen is.

tekst van randschrift is:

Anno 1635 den .novembr sterf die eersame Jan Aphar
.... ....... out ..jaer en leit hier begraven
anno 1636 den 5 july sterf die eerbare Hilctie
Melchiors Suirgenhorst zyn Hvysvrouwe out 61 iaer
ende leit hier begrave

OPMERKINGEN:

De tekst op het middenvlak is gotisch, evenals het binnenste randschrift en heeftbetrekking op een andere familie. Het oorspronkelijke randschriftin de buitensterand is vervangen door die uit 1635.Het latere randschrift bestaat voor een deel uit boven elkaar geplaatste woorden.Op het middenvlak een wapen met een huismerk hangende aan een tak. De wapenschil-den in de vierpassen op de hoeken zijn onherkenbaar.

ZERK 228

Deze zerk is zwaar beschadigd. Alleen van het randschrift is nog wat leesbaar:

................. sterf Auck Poppa ..

OPMERKINGEN:

De spaarzame gegevens zijn onvoldoende om er een toelichting aan te verbinden. Op hoeken in vierpassen wapenschilden. Betreft de familie Poppa.