ZERK 229 klik hier voor plattegrond Naast en tegen P27 ligt in de noorderbeuk een zerk waarvan de tekstvoor een deel is verwijderd. Het wapenschild is zo toegetakeld, dat de figuren daarop onherkenbaar zijn geworden. In het wapenschild is alleen nog een naam over en die laten wij hier volgen. Daarna komt het overige van de tekst.

ANNO 1763 Den 11 October is in den Heere gerust
de` Eerbare Aaltje Ruierds in het Leven Huisvrouw van
Pytter Sieswerda oud 24 Iaer en 1O Maanden en leit
Alhier Begraven

ANNO 1766 Den 18 Februarij is in den Heere Gerust
de` Eersame Trijntje Fookles in leven Huisvrouw
van de Burgemeester Pier Hessels Dijkstra olt 70 Iaer
en Sierka 2 Maanden en leit alhier Begraven

ANNO 1777 Den 28 Iunij is in den Heere Gerust
de` Eerbare Pier Hessel Dijkstra in leven
olde Burgemeester der Stadt Franeker in den
Ouderdom van 81 Iaar en 5 Maanden en
leit alhier Begraven

OPMERKINGEN:

Pieter siesverda werd tot vroedsman gekozen op 5 september 1767 en hij was in 1790 en 1794 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

Trijntje Fokkes werd in de wandeling Trijn Wanders genoemd.

Pier Hessels Dijkstra werd 18 september 1735 vroedsman, 1 januari 1756 burgemeester en was in 1764 en 1768 volmacht ten Landsdage wegens Franeker.

BHW: Een klok waaronder aan vier linten een wapenschild verminkt op een ruitmotief met ornamenten en onder schild de naam Pier Hessel Dijkstra.

ZERK 230 klik hier voor plattegrond

Er naast ligt een zerk, waarvan de tekst ook niet gaaf is. Als een deel van de tekst is verwijderd, dan is dit vakkundig gebeurd, want van dat karwei zijn geen sporen achter gebleven. Hier volgt de tekst te beginnen met het randschrift:

Tekst deel randschrift is:

Anno 1731 den 18 April is in den Heere gerust de
eersame Jan Bees Brouwer oudt 56 Jaar en leit hier
begraven

Tekst middenvlak is:

Ao 1775 de 20 Febr. is in den Heere gerust Gepke Ottes
Salverda Huisvrouw van Bae Ians Brouwer oud 45 Iaar
9 maanden 13 dagen en leit hier begraven

Ao 1776 de 27 ste Augustus is in den HEERE
gerust IJbeltie Tjepkes Abbema wed van Jan Baes
Brouwer oud 79 Iaar 7 maanden en is hier begraven

Op den 4de December 1813 is in den Heere gerust mijn
waarde vader Bae Jans Brouwer in leven Koopman
te Franeker in den hoogen ouderdom van 84 Jaren en
Bijna zes maanden en ligt alhier begraven

Grafschrift

Rust dierbare oudren rust van ramp en zorg ontheven
Uw af zijn baart mij Smart, Schoon luttel tijds ons Scheidt
Uw stoffe keert tot stof de ziel naar beter leven
Waar gij aan 's Heilands feest mij uwen zoon verbeidt
Jan Brouwer
T R: x .A

OPMERKINGEN:

x = een huismerk.

Onder het gedicht is een huismerk met drie letters aangebracht.Op deze zerk worden vier personen genoemd, namelijk de echtparen Jan Brouwer enzijn vrouw IJbeltje Abbema en Bae Brouwer en zijn echtgenote Gepke Salverda. In de mannelijke lijn betreft het vader en zijn.

ZERK 231 klik hier voor plattegrond

Van de zerk, die er naast ligt is de hoofdzaak van de tekst verwijderd. Nog leesbaar in het raam is:

Tekst middenvlak is:

Ao 1759 den 27 Augustus is in den Heere ge
rust HENRICUS VAN BLANKEN
DAEL in synleven Apotheker en Ad
ministrerende Armvoogd te Franeker
oud 60 Jaren 8 maenden en 26 dagen
en leit alhier begraven

E T
B

OPMERKINGEN:

Dat de betrokkene apotheker van beroep is, daaraan behoeft niet te worden getwijfeld. Onder op middenvlak de letters E B T en een huismerk.

ZERK 232 klik hier voor plattegrond

In het verlengde van deze zerk, ook geheel tegen de buitenkant in deze noorderbeuk, ligt een zerk, waarvan de tekst bijna geheel is verwijderd. Een enkele naamis overgebleven en een paar figuurtjes, waarschijnlijk het merkteken van desteenhouwer, die de zerk heeft bewerkt. De rest van de tekst volgt hier:

Pytter Sieswerda

OPMERKINGEN:

Het huismerk is een klaverblad, dan een 5-hoekige ster met de punt naar beneden en daar onder de letters T.H.W. Van hem heb ik ook geen verdere gegevens gevonden. Vermeld moge nog wel worden, dat op de grafzerk, die nummer 197 heeft gekregen, sprake is van Aaltje Ruierds, huisvrouw van Pytter Sieswerda. Nu van hem geen bijzonderheden bekend zijn is het niet zeker, of Aaltje getrouwd is geweest met deze Pytter, op deze zerk genoemd; vermoedelijk is dit wel het geval.

ZERK 233 klik hier voor plattegrond

Dit zerkje is de helft van de oorspronkelijke zerk.

......... Aprilis sterf Jaekop
.......er die huysfrou va`
.......... huite z

OPMERKINGEN:

Een M en V schild onder tekst. M met diagonale en verticale balken. V met drie sterren.

ZERK 234

Dit deel van een zerkje heeft als tekst.

Ao 1685 de' 17 Marty sterf de' Eer....
Man Tiaerd Lolkeszo. Tinegieter .....
en leit hier begraven

OPMERKINGEN:

Onder de tekst een huismerk.