ZERK 235 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is erg afgesleten waardoor niet de gehele tekst ontcijferd kan worden. Wel is duidelijk dat het de familie Hannia betreft.

Tekstdeel middenvlak:

Ao ......... 24 jan sterf d. erbr.
M........... dr. Seerp
Hannia sijn wijf

......... den 20 aprilis
......... gareltsen ophelt
.............. weeduu
39 jaer en leit hier begraven

Ao. 1656 den.. octobris sterf de'
eerbare en' deughsame suscke sijtje van
Hannia .............. W.ede Dijck=
...................................

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 236 klik hier voor plattegrond

De vloer tussen de zerken en de buitenmuur is in de regel bedekt met tegels. Somsdoor brokstukken van zerken. Zo nu en dan kan men daarop wel eens een woord of letter ontwaren, zonder dat daaruit kan worden opgemaakt op wie de gegevensbetrekking hebben. Maar hier ligt nog een deel van een zerk, waarschijnlijk het onderste deel. En daarop komt een naam voor, zodat het zin heeft er aandacht aante wijden. Van de tekst van het randschrift is nog leesbaar:

Deel tekst randschrift is:

Andala in leeven S S Theologiae en Philo ......

OPMERKINGEN:

Zoals men ziet zijn slechts weinig gegevens overgeleverd. De naam van de betrokkene is bekend en dat het een theoloog was. Die waren voor mij aanleiding het NieuwBiologisch Woordenboek te raadplegen. Er kwam slechts één van die naam in voor,namelijk Ruardus Andala. Van hem wordt o.a. gemeld, dat hij in een paar plaatsende kerk als predikant heeft gediend en dat hij professor is geweest aan de FrieseUniversiteit te Franeker. In genoemd woordenboek wordt, zoals verwacht mochtworden, verwezen naar de historie van die instelling, beschreven door mr. W. B.Boelens. Daarin komt een uitvoerige levensbeschrijving van hem voor. Door de ge-ringe gegevens kan niet met zekerheid worden gezegd dat Ruardus dezelfde is alsdegene die vermeld staat op de zerk.Ruardus Andala is begin 1665 geboren als zoon van Gerlof Ruurds en Truike Wigles.Zij woonden te Andlahuizen bij Burgwerd. De naam Andala zal wel afgeleid zijn vande plaats van herkomst; Ruardus noemde zich ook wel ab Andla. Toen hij opgroeidebleek hij een buitengewoon begaafd leerling te zijn. Dat was voor grietman Tjaardvan Aylva aanleiding zich de jongen aan te trekken. Toen hij 10 jaar was ging hijnaar de latijnse school te Bolsward. Zijn talenten ontwikkelden zich zo voorspoe-dig, dat hij het latijns en Grieks na een paar jaar onder de knie had. Zo kon hetgebeuren, dat hij zich in september 1679 als student in Franeker liet inschrijven,nog slechts 14 jaar oud. Na een studie van vijf jaar, op 17 november 1684 verwierfhij al de titel A L M et Philos (Aritum Leberatium Magister; meester in de vrijekunsten en philosophie). Daarna begon hij aan zijn theologische studie, waarvoorhij ook een poosje colleges volgde te Utrecht en Leiden. Men ried hem aan ook inde theologie de doctorsgraad te verwerven, maar die raad volgde hij niet op. Hijlegde het candidaatsexamen af en het kerkelijk examen. De classis Bolsward liethem toe tot het predikambt. In 1688 werd hij predikant te Arum, in 1690 verwissel-de hij deze plaats met Makkum en vijf jaar later vertrok hij vandaar naar Bolsward. Maar het bestuur van de Universiteit herinnerde zich zijn zozeer begaafdestudent ook en het benoemde hem in februari 1701 tot hoogleraar in de wijsbegeerteen op 23 juni van dat jaar hield hij een plechtige intreerede. Hij onderwees destudenten in logica en physica; na het vertrek in 1704 van professor Roell naarUtrecht nam hij diens vakken over. Op 4 november 1712 werd hij benoemd tot hoogle-raar in de theologie. Eerst een jaar later, op 12 november 1713 hield hij zijnintrede, maar men kan wel aannemen, dat hij toen al een poos les had gegeven. Op7 juni 1713 was he de graad doctor honoris causa (eredoctor) in de theologieverleend. Hij heeft talrijke boeken over onderwerpen op verschillend terrein hetlicht doen zien.Met hem te benoemen had men een goede keuze gedaan. Hij was gehuwd met CatharinaWijbes Hegenhuis. Kinderen heeft het echtpaar niet gekregen. Bij zijn overlijdenop 12 september 1727 bleef zijn weduwe dus eenzaam achter.

ZERK 237 klik hier voor plattegrond

Deze staande zerk is een der oudste hardstenen zerken in de Martinikerk. Het randschrift is erg moeilijk te onderscheiden van de gotische versiering die tussen de woorden is aangebracht. Delen van de tekst zijn afgesleten.

Deel tekst randschrift is:

Int iaer ons Heere M .......... starf die eerbare frow
Swob Hottingha ...................................

OPMERKINGEN:

Waarschijnlijk is zij Swob Sjaerdema die gehuwd was met Jarich Hottinga. Zijoverleed mogelijk in 1512.Het gehele middenvlak is opgevuld met fraai beeldhouwwerk. In de bovenhoeken twee engelen. Tussen ornamenten een linkskijkende traliehelm. Er onder het M en Vschild. Het M schild bevat links van de deellijn een halve adelaar en rechts drieschelpen of eikels (Sjaerdema) en het V schild alleen een leeuw, (Hottinga). HetM schild wordt omhoog gehouden door een jongetje en het V schild door een meisje.Op de hoeken kwartierwapens in zogen.

ZERK 238 klik hier voor plattegrond

Door slijtage zijn de eerste twee blokken tekst van deze zerk niet goed meer te ontcijferen. Wel is duidelijk dat de personen in het 1ste en 2de blok familie zijn van Tiaerd die in het 4de blok wordt genoemd.

Tekst middenvlak is:

Anno 1675 den 4 November is den eersamen
Einne Jans Harlinger Schipper in den Heere
Gerust out int 38ste jaar en leit alhier beraven

Ao 1691 de` .. februari is in den heere
Ontslaapen Tiaerd ...... out 42
iaer en leit alhier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 239 klik hier voor plattegrond

Alle oorspronkelijke tekst van deze zerk is verwijderd door de steenhouwer omplaats te maken voor nieuwe tekst. Dat is echter nimmer uitgevoerd. Alleen hetbeeldhouwwerk is gebleven. In een vierkant ligt verzonken een parelkroon met daaronder het verminkte M en V schild. Tussen de schilden twee kwasten en ornamenten.

ZERK 240 klik hier voor plattegrond

Van de zerk er naast is vrijwel alle tekst verwijderd. Overgebleven is slechts:

Do. N. schiere
Ao 1763

OPMERKINGEN:

De letters do zullen wel een afkoring zijn van dominus. Nicolaus Schiere, volgens de naam een duitser, was blijkens de predikantenlijst in "Vroomheid en Vergankelijkheid" te Franeker predikant geweest van 1753 tot 1770. Hij is overgekomen van Hindelopen en hier overleden. Hij zal de opvolger zijn geweest van Johannes Calkoen, die in 1752 met emeritaat is gegaan. En hij zal zijn opgevolgd doorJacobus Mensinga, die overgekomen was van Oudeschoot. De vraag blijft wel, hoe deze gegevens te rijmen zijn met het jaartal 1763, dat op de zerk voorkomt.

ZERK 241 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is eerst schoon gekapt.

Tekst op middenvlak is:

Anno 1728 den 14 Ian: is overleden de Burge
M: Eevert Andries Beduim oud in zijn 58 Iaar
en leit alhier begraven

Anno 1728 den 7 Mai is overleden de Eerbare
Antie Saakes wed. wijl. de Burgerm. E.A. Beduim
oud in haar 63 Iaar en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Het is duidelijk, dat de tekst betrekking heeft op een echtpaar. De familienaamvan de man is Bedum. Zou dat de naam van de plaats van herkomst zijn ? Dat is bestmogelijk. Het kwam wel meer voor dat mensen van buiten de provincie tot aanzienzijn gekomen en belangrijke posten hebben bekleed. Dat is trouwens nog het geval.De vrouw blijkt geen familienaam te hebben. Ter onderscheiding wordt bij devoornaam de naam van de vader gevoegd. Zij was blijkens de tekst weduwe van E ABedum. Om na 'weduwe' nog 'wijf' te vermelden is natuurlijk overbodig.

ZERK 242 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is eerder in gebruik geweest. De oorspronkelijke tekst is verwijderd. Alleen de vier leeftijdskoppen op de hoeken en het zeer fraaie beeldhouwwerk zijn van het origineel over gebleven.

Poppius Roorda Brouwer

OPMERKINGEN:

Ondanks de weinige info was te achterhalen op wie de persoon is. Poppius Roorda was de vader van professor Andreas van Roorda. Zijn moeder was Sophia Botters die op 1 augustus 1626 overleed. Andreas was gehuwd met Ana van Juckema, dochter van Epo jacobs Juckema burgemeester van Franeker. In 1611 werd Andreas door de staten van friesland tot hoogleraar in de logica benoemd te Franeker.

BHW: twee pilaren waarop een M boog. sokkel pilaren voorzien van een gezicht met pruik. Links kijkende traliehelm waarvan het helmteken verwijderd is. Aan linten een M en V schild. M: links van de deeellijn een halve adelaar, rechts verminkt. Het V schild idem. Onder schilden een liggend kind met als kussen een doodskop. Naast de voeten een zandloper

ZERK 243 klik hier voor plattegrond

Deze zerk ziet erg nog erg gaaf uit, evenals de tekst die in fraaie sierlijke schrijfletters is aangebracht.

Tekst op het middenvlak is:

1719 den 25 November overleed Hein
Jans Fetermaker ouste en leeraar der
Doopsgesinde oud den 26 Maart 62 Jaar
1735 den 1 Maart overleed Auckie Jelses wedu van Hein
Jans oud 72 Jaar en 5 Maanden
1764 den 11 Maij overleed Sijke Heins Huisvrouw van
Tamme Douwes oud den 29 April 58 Jaar
1780 den 10 september overleed Tamme Douwes van
Stickenboer oud den 12 November 81 Jaar
1796 den 14 December overleed Auckie Tammes oud
den 8 September 54 Jaar

1741 den 12 maij is Geboren Douwe Tammes en overleeden
den 7 October 1809 en is alhier begraven

OPMERKINGEN:

De tekst op de zerk heeft betrekking op twee echtparen en wel op Hein Jans en Auckie Jelses (waarschijnlijk Jelles) en Tamme Douwes en Sijke Heins. Vermoedelijk zijn Auckie en Douwe kinderen van Tamme en Sijke geweest. Auckie is dan naar haar grootmoeder genoemd. In die tijd gebeur

de dit veel. Op meer dan de helft van de zerk komt geen tekst voor.Die zal er ook wel nooit op gestaan hebben, want men vindt geen sporen van verwijdering ervan.

ZERK 244 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is eerder in gebruik geweest. Delen van de oorspronkelijke tekst zijn nog wel te lezen, maar niet meer compleet te maken. het randschrif is wegekapt maar nog wel te achterhalen.

tekst randschrift is:

.... meij sterf den eersame man andris scheltes leydecker. Anno 1623 ...

Tekst op het middenvlak is: ????????????

Ao 1750 den 20 December is Heero
Claases Thiensma Meede vroedschap
deeser Steede in den HEERE Gerust
out 28 iaer
oudt 78 Iaer en 4 Weeken en
leidt alhier Begraven

1769 den 14 Jannuarius
is overleden de Deugtsame sterf Eerbare
C.H. Tjensma en leit en alhier
alhier begraven susters

1773 den 25 Iannuarij is
overleden Eelkjen Poppes Hillema
en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Op de rechter boven en onder hoek is een huismerk aangebracht

 

---------------

  ?????????????????

De zerk naast deze ligt bijna tegen de noordermuur. De onderkant ligt nog juist naast de tegen de muur aan staande zerk. Op deze zerk komen heel wat figuren voor, die men niet kan benoemen, een halve adelaar en een leeuw zijn herkenbaar. De tekst is verwijderd.