ZERK 245 klik hier voor plattegrond

Uit de normale rode Bremer-periode stamt deze zerk die nog bijzonder gaaf is. Hier een begin van hoekvulling in de vorm van een roos in de linkerbovenhoek, die begin en einde van het randschrift scheidt.

Aan de jaartallen is te zien dat deze steen gedurende meer dan 120 jaar gebruikt is.

Gotisch randschrift:

Int jaer ons Here M CCCC ende LXXII des darden dages
va` Mei sterf Sijds ende Foppes Here Doede kindr biddet
voer die siel

in het midden boven het wapen

Hier is begrve`
Douwa Roid
mersma M V c

Tekst onder wapen is:

bit voir di zl
Ao 1589 den 24
Septembris
sterf den
Eersamen Jan
Janszo Meerh
aeghen

Ao 1597 de` 23
September sterf de
Eerbare Aef Baerns
Dr. Jacob Meintes wijf

OPMERKINGEN:

Tussen de woorden en cijfers is een grote variatie van fijne figuurtjes aangebracht. Het wapen van Douwa Roidmersma is fraai gebeiteld en fors van formaat en vertoont (heraldisch) rechts de Friese adelaar, hier nog niet "uitgaande van de deellijn", links een lelie. Douwa Roidmersma was in 1490 burgemeester van Franeker en in 1497 grietman van Franekeradeel.

Aef Barendts (Baerns) was eerder gehuwd met professor Petrus Tiara.

De bede "Biddet voer die zielen" van de kinderen van Doede was voor die tijd ongebruikelijk.

ZERK 246 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is erg afgesleten en beschadigd waardoor de meeste tekst te onduidelijk is om te ontcijferen. Er is ook een stuk uit de rand van de zerk gebroken.

Deel tekst randschrift is:

.8 Martis sterf den Eersame Ma` Rense Klaessen ...terfaer
............. eerbare Reynsche .elmers Dor. Weduwe va'
W. Rense Claesen

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk is door breuken erg beschadigd. De tekst op het middenvlak is onleesbaar.

ZERK 247 klik hier voor plattegrond

Van de er naast liggende zerk is de tekst deerlijk gehavend; hij is geheel verdwenen op een enkel woord na, namelijk:

C V A

1720 HVA

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 248 klik hier voor plattegrond

Er ligt een zerk deels naast deze, deels hoger, zodat noch de bovenkant noch de onderkant van de zerken een rechte lijn vormen.

De teks heeft nogal geleden; gedeelten er van zijn zelfs geheel verwijderd. Op het bovenste deel van de zerk leest men:

Anno 1701 den 13 September is in den Heere Gerust
den Eersame Dirck Dircksen olde Burgemeester
deseer steede oudt 64 jaaren en leit alhier begraven

Anno 16.. den 18 Febrvari
is in den Heer Ontslapen
den Devchtsame en Saeligen
Antie Symens dor. out ontrent
44 Iaeren Haer Geboorte van
Dockoum den hvysvrouwe
van Sioerd Iennes wol en
Laecken Cooper Deser Stede
Franycker beyde Hier onder
begraven of sente peterus
Daege Gerust

Anno 1656 den 31 Augusty is in
den Heer Saligh Ontslapen
Inne Sioerds in zyn leeven
een Oprecht Apotheeker out
24 iaer en leit alhier begraven

Ao 1665 den 28 May is in den Heere ont
slapen de eerbare Trijnie Sioerds
n..... Huisfrou van Jan Aert...
G..ei Backer out 25 Iaer verwaght een
salige opstanding in dat eeuwigh
paradijs en alhier onder begraven

OPMERKINGEN:

Geboorte van Dockovm; dit zal wel betekenen: Geboren te Docko-um, of afkomstig van Dokkum. Haar man was lakenkoopman van beroep.

Inne Sioerds was in zijn leven een oprechte apotheker. Oprecht is een woord, dat in een dergelijk geval niet meer gebruikt wordt; wij zouden nu zeggen een degelijke apotheker.

ZERK 249 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is op het beeldhouwwerk na, geheel afgekapt en later weer van tekst voorzien betreffende het echtpaar Nauta. In de vierpassen boven links en rechts staan getallen 55 en 56.

Tekst op het middenvlak is:

Willem Nauta
Gestorven den 25 De
cemb 1778 oud int 80ste Iaar oud Burgemeester
te Franeker

Tekst aan weerszijden van het beeldhouwwerk is:

en syn Huis vrou Io
hanna Catharina
Gerrol tsma
over leeden
den 21 july
17 80

OPMERKINGEN:

Het wapen in de diep uitgekapte ovaal heeft niets met het echtpaar Nauta van doen.

Willem Aukes Nauta, gekozen tot vroedsman 20 februari 1714, tot burgemeester 31 december 1728, was 1n 1733 volmacht ten Landsdage wegens Franeker. ZERK 250 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is erg afgesleten en verbrokkeld. Met veel moeite zijn er delen van de tekst te ontcijferen.

Deel tekst randschrift is:

Hier rust Vic Feikje Sieneda Wed L Bos professer ord.L.
alhier ontslaapen int 57 iaar haares ouderdoms Den 16
October 17..

Deel tekst op het middenvlak is:

Ao 1693 den 12 Iuny .....
................ en H....
.......... godvrugtige Gerbrandes
Horreus ....... oud .... iaeren
6 maanden en 8 dagen en verwagt
een salige verrrijsenise

OPMERKINGEN:

Victoria Feikje Sieneda was de vrouw van professor Lambertus Bos. Ze was eerder gehuwd geweest met Dominicus Camper, daarna met Gerbrandus Horreus en na diens overlijden met Lambertus Bos, die in de kerk van Tjummarum begraven ligt.

Lambertus Bos werd op 23 november 1670 geboren te Workum als zoon van Jacobus Bos en Gerarda de Haan. Zij was een nicht van professor C. Vitringa. Lambertus verloor zijn ouder al op jeugdige leeftijd. Door zijn vader was hij goed onderwezen in latijn en grieks en vlak voor dat zijn moeder overleed, nam Vitringa de zorg voor Lambertus op zich. Lambertus bleek een goede leerling te zijn en werd op 24 augustus 1694 als student aan de Franeker academie ingeschreven. Later werd hij ook huisonderwijzer bij de grietman Hector van Glinstra op Hillemastate te bergum. Lambertus ging zich helemaal toeleggen op de Griekse taal en begon diverse werken te publiceren. Op 12 juni 1704 werd hij als opvolger van professor Blancardus aangesteld als hoogleraar Grieks aan de Franeker academie. Zijn werken werden internationaal erg hoog aangeslagen en in diverse landen uitgegeven en na zijn dood herdrukt. In 1710 huwde hij Victoria Feikje Sieneda die al twee keer eerder gehuwd was geweest. Op 6 januari 1717 overleed Lambertus Bos aan de tering, 47 jaar oud. Hij liet zijn vrouw met twee dochtertjes achter.

Gerbrandus Horreus was de tweede man van Feikje Sieneda. Hij was predikant te Vrouwen parochie.

ZERK 251 klik hier voor plattegrond

Ook deze zerk is erg beschadigd, wat het ontcijferen van de tekst erg lastig maakt.

Deel van het randschrift is:

die eerbare Rinck Atte dochter wedu. van ..... Hesselzoen
Huysvrow va` Rippert igis sterf Ao M Vc LII

OPMERKINGEN:

De tekst op het middenvlak is niet meer te ontcijferen. Op de hoeken leeftijdskoppen. Op het middenvlak M/V wapenschilden.

ZERK 252 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is nog goed leesbaar.

Anno 1741 den 30 augustus is in den Heere gerust de
Eersaame WYBE ANDRYS WYBENGA in leeven
meede Vriedschap deser steede old 71 Iaer 8 maenden
14 daegen en leit alhier begraven

Anno 1750 den 30 December is in den Heere gerust
den E. JELTIE AUWCKES PETRAEUS laetste Wed
van de Vroedsman WYBE ANDRYS WYBENGA
old synde 75 Iaeren 10 maenden en
4 dagen en legt alhier begraven

Anno 1753 den 28 Augustus is in den Heere gerust den
Eerbaare TITIA VAN DOEM huisvrouw van de Burge
meester HARINGH BUVERITTIUS Old synde 53 jaeren
7 Maanden en 10 Dagen en leit alhier Begraven

Anno 1772 den 23 Maart is in den Heere Gerust de
Heer HARINGH BUVERITIUS Old Burgm. deezer Steede Old
75 Iaar 6 maanden en 6 dagen en legt alhier begraven

OPMERKINGEN:

Tot op de dag nauwkeurig wordt de leeftijd vermeld van de overledenen. Tot betrekkelijk kort geleden woonden te Franeker nog leden van het bekende geslacht Petraeus. Jeltie was blijkens de tekst de laatste weduwe van Wybe Andrys Wybenga. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt, dat hij al eerder een vrouw heeft verloren, maar daarvan blijkt verder niets. Is Titia van Doem misschien Titia van Doijum (Doaijum) ? En burgemeester Haringh Buverittius (Buveritius) is afgaande op de naam een immigrant geweest. Van het bovenste deel is de tekst geheel verwijderd.

ZERK 253 klik hier voor plattegrond

Deze rode bremerzerk stond na de herindeling van de zerken in 1942 te boek als oudste zerk in de Martinikerk, nl. uit 1418. Bij controle van het randschrift bleek dit jaartal niet juist te zijn. Het begin van de tekst is weggebroken.

Tekst randschrift is:

hier leit begrave Mary Peter Bannister wijf ende starf
int den iaer ons here M CCCC ende fijf op sint Martinus
avont ..........

OPMERKINGEN:

Rode bremerzerk. Trapeziumvormig als de oude sarcofaagdeksels.Maar als grafzerk behouwen met een randschrift in gotischeletters. Ongewoon is dat het schrift niet op de korte zijdeboven, doch rechts bovenaan langs de lange kant begint. Detekst voor zover die nog te lezen is, vermeldt het overlijdenop St. Martinusavond (10 nov.) 1418 van Mary Peter Banisterwijf. De enige versiering vormt een groot wapenschild op een omgekeerde gaffel steunend. De zerk is erg afgesleten.

Sint Martinus is 10 november. Trapeziumvormig als de oude sarcofaagdeksels. Maar als grafzerk behouwen met een randschrift in gotische letters. omgekeerde gaffel steunend. De zerk is erg afgesleten.

ZERK 254 klik hier voor plattegrond

De laatste in deze rij ligt tegen de muur of vrijwel tegen de muur naast een bruin-grijze zerk, die rechtop tegen de muur is geplaatst.

De tekst er van luidt te beginnen met het randschrift:

Ao 1719 den 25 9Ber Sterf de eersame Hein Jans
in leven lakenkooper oud steen leeraar der Doops
gesinten out 62 iaer en 8 maanden ...........

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1719 den 21 Junij Stierf
den Eerbaare Teltie Heins
Huijsfrouwe van Hendrick
Jacobs oudt 23 iaer en omtrent 7
maanten ende leit alhier begraven

Ao 1719 den 27 December is in den
Heere gerust den Eerbaare Trijntie
Heins Huysfrouw van Riard Rieurds
Meester Brouwer out 20 Iaar en 9
maanden ende leit alhier begraven

Ao 1728 den 22 augusti is in den Heere
gerust Jesse Heins oud 35 iaar en 6 maanten
en leit hier begraven

Ao 1735 den i Maart is in den Heere
gerust den Eerbaren Aukjen Ietses
Wed. wijlen de Eersame Hein Ians
out .. iaren en 5 maanden en leit
alhier begraven

Anno 1736 den 18 februarius is in den
Heere gerust den Eersaame Jan Heins out
in sijn 46 iaar en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Den 25 9 Ber staat voor 25 november. Dat is nu de elfde maand, toen de 9de (novem is 9) doordat het jaar toen met maart begon.

ZERK 255 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is zowel in de 16de, 17de als de 18de eeuw van tekst voorzien. Het randschrif is het oudste. Delen van tekst op het middenvlak geven het jaar 1662 aan en zijn later weer door andere tekst overschreven.

Deel van het randschrift is:

Ao 1558 de` 30 octobris starf in iaer M.D.....

Tekst op het middenvlak is:

Ao 1705 den 25 december
is in den Heer gerust de
eersaamen Sjoerdt Ieppes
Klinkhamer oldt Burgem
deser Stede out int 60 Jaer
en leit alhier begraven

Ao 1727 den 21 februari sterf de`
Eer en deugtsame vrouw Janneke
Jansen Posthumus weduwe van de
heer burgemeester S.I. Klinkhamer
int 85 iaar haeres ouderdoms en
leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Het randschrift is wat merkwaardig opgesteld omdat het twee keer een jaartal aangeeft.