GRAFZERKEN NOORDBEUK, pilaar 30 tm 31
ZERK 256 klik hier voor plattegrond

Het randschrift van deze zerk is voor een deel op het middenvlak geplaatst.

Tekst randschrift is:

Anno 1634 den 8 Invy is in den Heere Gerust den eersamen
Vromen ende Discreten Focke Obbes Coopman binnen Franeker
ovt sinde 40 iaren ende leit hier Begraven met 4 kinders

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1651 den 9 Marij sterf de' Eerbare Wijscke
Fockes huysvrouw van Jan Siercx oudt 48 iaer
min 18 weecken ende 6 daegen hier begraven

Anno 1622 den 14 Meijsterf den Eerbare Aeijfte
Fockes de` huysvrouw van Gerrijt Jacobsz out
25 iaer elf dagen ende leit hier begraven

Anno 1669 den 19 October is de Eerbare
Griettie Pietters in den Heere Gerust Out Omtrent
70 Jaer ende leijdt alhier begraven

Anno 1670 Den 14 Januarius is de Eerbare
Yetske Bauckes husfrou van Focco
Claessens in den Heere Gerust out in haer
een en beiintichste Iaer en leit hier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 257 klik hier voor plattegrond

Op deze zerk is nog maar weinig tekst leesbaar. Alleen op het middenvlak staat leesbare tekst.

Ao 1651 den 9 October sterf den Ers
amen dochter Lijsbet Ians oudt 21
iaer ende leit alhier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 258 klik hier voor plattegrond

Toen men Schreef den 9 September 1803 Stierf
Antje Feenstra Huisvrouw van AGGAEUS
ENNEMA oud zijnde 39 Jaaren en ligt alhier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 259 klik hier voor plattegrond

Het randschrift wordt boven onderbroken door een wapenschild met daaronder de naam: Frans Piers Reinsma. De tekst luidt te beginnen met de rand:

Tekst randschrift is:

Anno 1742 den 30 April is overleeden de Eersame Ientie
Camp oudt in sijn 43ste Iaar en leidt alhier begraven
Anno 1745 de 27 Iuly is overleden de Eerbare Hittie I:
Camp huisvrouw van de Coop.Reyn Reinsma oudt 37 Iaar
11/m en leidt alhier begraven

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1748 den 19de Novb.is in den Heere
gerust de Coopm. Frans Piers Reinsma
oud 49 iaer 7 Maanten en 25 dagen en
leidt alhier begraven

1753 den 23 april is in den Heere gerust
Frans Piers Reinsma oud ruim 17
weeken

Ao 1781 den 27 Juli is in den Here gerust
de Eerbare Hittie Sikkes Gerlsma weed
wylen Pier Fransen Reinsma in syn e.
leeven burger en Coopman binnen Franeker
in den ouderdom van .. iaar en .. maanden en
.. dagen en leid alhier begraven

OPMERKINGEN: Geen.

ZERK 260 klik hier voor plattegrond

Dit deel van een zerk is alleen van een huismerk met de letters P.S.J. voorzien.

ZERK 261 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is waarschijnlijk een deel van een grotere zerk geweest. Er staat maar weinig tekst op.

Tekst op het middenvlak is:

Anna Harcoma

T B
S I

OPMERKINGEN:

Onder de naam staan vier grote letters.

ZERK 262 klik hier voor plattegrond

Van deze zerk zijn delen geheel afgesleten.

Tekst randschrift is:

............... 16 Jvny Sterf de Eerentpheste Hooghgeleerden
Mr Iohannes Menaldum ivi in leven Advocaat voor den Hove
van Frieslant olt in zijn 64 iaer

Tekst op het middenvlak is:

..... M
..........eni Sibrando
............... Cand 4
............. rentibus
............. defuncto
................suecto

Tekst onder wapenschilden is:

..........fuicforia regnum
............guive viuotuo

OPMERKINGEN:

De tekst van het randschrift is aan de linkerzijde in twee regels aangebracht. Op de hoeken staat in cirkels de tekst: rechtsboven, ut omnia nihil; linksboven, ..... omnia; rechtsonder, nihil ut omnia en linksonder, St nihil ut omnia. De twee wapenschilden m/v hangen aan een tak. De latijnse tekst is erg moeilijk te lezen.

ZERK 263 klik hier voor plattegrond

Niet alle blokken tekst van deze zerk zijn nog te lezen. Alles wijst er op dat de zerk eerder in gebruik is geweest en nadat alle tekst was verwijderd, is er in enkele blokken opnieuw tekst aangebracht.

Boven het eerste leesbare blok is een huismerk aangebracht, evenals in het midden van de laatste regel van dit blok.

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1652 den 1 November sterf den Eer
samen Ippe Romckes Huisman van .....
out 45 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1735 den 5 iuny is in den Heere
gerust den eersamen vrigesel Yske jelger
sma oud 22 Jaar en 4 maanden en 15
dagen en leidt alhier begraven

Anno 1743 den 22 October is in den Heere gerust
den Eersamen Peeterus Ielgersma vrigesel out 69
Iaer en 8 maanden en 15 dagen en leit hier begraven

OPMERKINGEN

Onderaan op het middenvlak staan de letters t R s.

ZERK 264 klik hier voor plattegrond

Tekst randschrift is:

Ao 1641 de 29 Maii Sterf de' Eersam` Hendrick Liickles
Schotanus apoteker en oud boumr. Deser Stede ovdt 47
Iaere` ende Leidt alhier Begrven

Tekst op het middenvlak is:

Anno 1653 Den 13en Februarij Sterf
de Eerbare Bauckien Stapert
Huisvrouwe van W. Hendrick Liickles
Scotanus Apoteker oudt int 56te Iaer

Anno 1778 A. Mul
der

OPMERKINGEN:

De zerk is eerder in gebruik geweest en is na het aanbrengen van de nieuwe tekst, zwart geschilderd. De aanduiding boumr. betekent bouwmeester. Opvallend is de zeer korte inscriptie van A. Mulder.

Het geslacht Schotanus was in de 16e eeuw en later bekend en vermaard. Het stamt af van Berend Gales, kort na 1500 boer te Oudeschoot. In deze tijd behoren de meeste dragers van die naam tot andere geslachten, aldus de encyclopedie van Friesland. De kans is dus groot, dat Hendrick Liickles tot een ander geslacht heeft behoord dan de professoren, die te Franeker aan de Academie hun talenten geruime tijd ten toon hebben gespreid.

ZERK 265 klik hier voor plattegrond

Is momument tegen westmuur van H A van de Linden

Een zerk met wapens.
Randschrift:
Reverendus vir D. HENRICUS ANTONIDES NERD. S.S. Theol. Doct. ejusdemque in Acad. Fran. Prof. cum hic suas collocat exuvias Anno sal. 1614. Aetat. 69. Prof. 29 Aprl 20. Deo animam offert amicis nomen.
Binnenzijde het navolgend latijnsch vers, dat later is weggekapt en waarvoor het straks te melden grafschrift in de plaats is gekomen:
Hic jacet Antonides, hic musae, hic paxque decusque,
Hic columen nostrae delitiumque scholae.
Quid? cubat ille, jacent istaec; mors una quietem
Huic prompsit, multis exitiumque aliis.
Privatum non ergo malum plorate, sepulchrum
Fati est communis, publica noxa boni.
In de plaats van dit vers werd het volgend grafschrift gebeiteld:
1819 den 6 Mej is overleeden JOHANNES GERRITS, oud 52 jaaren en lecht hier begraven.
Henricus Antonides Nerdenus, geboren te Naarden 13 Februari 1546, werd hoogleeraar te Franeker in 1585, huwde Ludoviva Herberts WIJNCOOP en stierf 14 Maart 1614, of 20 April van dat jaar.