De groep zerken die nu beschreven worden liggen tussen het verhoogde koor en de kerkbanken. De volgorde is van links naar rechts.

ZERK 286 klik hier voor plattegrond

De eerste zerk ligt voor een deel buiten en voor een groter deel binnen de ruimte van het doophek.

Het randschrift is:

int iaer ons heeren M Vc LII op Sinte johannus dach
starf Sijuerdt va' Dekoma .........................

OPMERKINGEN:

De zerk is voor het grootste deel afgesleten. Op de hoeken zijn vierpassen aangebracht. Rechtsboven: een pijl. Rechtsonder: een halve adelaar en rechts van de deellijn drie eikels.

ZERK 287 klik hier voor plattegrond

Onder de twee vorige zerken ligt een zerkje dat opvalt door het aantal overleden kinderen uit één familie.

Ao 1614 de' 6 Maij sterf
Fetje Wolckers dr out 1 Iaer

Anno 1636 den 28
Novembris sterff de
Eerintpheste Tyalling
Inthes zoon Bvrger
Hopman ende Bierst
eecker deser Stede
Franeker ovt 42 Iaer
ende 4 maanden en
de leit alhier begraven
met 6 kynderen.

OPMERKINGEN:

Tyalling Inthes zoon was burger hopman (kapitein) bij de vrijwillige burgerwacht van Franeker.

Hij was biersteker van beroep. Dat was in die tijd een soort tussen of groothandelaar in bier.

Op de twee bovenste hoeken binnen een cirkel zijn de familiewapens aangebracht. Linksboven: een halve adelaar en rechts van de deellijn een vogel (zwaan ?) op het water. Rechtsboven: een halve adelaar en rechts van de deellijn een huismerk.

Het slot van de tekst vervat een tragische mededeling: niet minder dan 6 kinderen vonden hier hun laatste rustplaats.

ZERK 288 klik hier voor plattegrond

De tekst van de ernaast liggende zerk bestaat uit twee randschriften en een tekst op het middenvlak.

Tekst buitenste randschrift is:

1766 den 27 Maart is in den Heere gerust die WIKE Pyters
Tolsma in leven huisvrouw van de Burgermeester Lambert
Haukema te Harlingen oud synde 68 Jaren en 4 maenden en

leit alhier begraven

Tekst binnenste randschrift is:

1779 den 9 april is in den Heere gerust Lambert Haukema
in leeven Burgemeester der Stad Harlingen in den ouderdom

van 78 jaar 4 maanden en leit hier begraven

Tekst op middenvlak is:

1773 den 5 october is overleden Grietie Haukema de
Huisvrouw van Aggeeus Eidsma Regerende Burge
meester deeser Stad oud bijnaa 55 jaaren en leit al

OPMERKINGEN:

De zerk is eerder gebruikt. Ondanks dat Lambert Haukema burgemeester van Harlingen was, werd hij toch in Franeker begraven. De reden was dat de betaling en erven van de grafrechten bij de familie Eidsma uit Franeker lag. Ageeus was getrouwd met de dochter van Haukema.

ZERK 289 klik hier voor plattegrond

Van de volgende zerk is een deel van de tekst leesbaar.

Anno 1716 den 1 Marti is in den Heere gerust Antie Arijans
Galder huisvrouwe van de Hr. Iohannis van der Meij in
leven Predicant tot Vrouven Parochie out 72 Iaren verwachtende
een Saalige opstandinge ter Eeuwighen leeven Anno 1717
den 28 April is in den Heere gerust de Heer Iacobus van der Meij

in leven Burgemeester deser Stede Aeconimus Kerk en Armen
voogd alsmede raet ten Landsdage out 43 Iaren en
leit hier begraven Verwachtende een Salige opstanding ten
Eeuwighen leven.

AO 1743 den 1 Feb: is overleeden de Hr. Harm Gonggrijp in leeven
old Luijtenant ter zee in 't seeven en 't seeventigste Iaar syns
ouderdoms en leit alhier begraven

OPMERKINGEN:

Iacobus van der Meij was een zoon van Johannes.

Aeconimus betekent: misdienaar.

ZERK 290 klik hier voor plattegrond

Er naast ligt een grote zerk. De oorspronkelijke tekst van zowel het dubbele randschrift als die op het middenvlak zijn verwijderd. Van de huidige tekst zijneen paar woorden verwijderd als gevolg van de franse tijd.

Vrouw Iudith van der LEY wedue van wijlen de Heer
Ulricus Huber in leven Professor ...............
geboren den 28 October 1649 na dat zedert haer
kint ende Mans overleden binnen Franequer in een stil ende
Exemplaer leeven van Ydereen bemint ende geeert de tijt
van 24 Iaer hadde doorgebracht met ende bij hare
Kinderen is Saelighlijk in den Heere ontslaepen in haer huis
tot Franequer den 23 Ianuarij 1719 ende den 3 Februarij
des selven Iaers alhier ter aerden bestelt alwaer het lichaem
Rustend ende Verwachtende een Salige Opstandinge
en Eeuwigen leeven wacht Agneta Huber dochter
van wijlen den Heer Vlricus Huber ende Vrouw
Iudith van der Ley geboren binnen Franequer den
16 April 1673 is in het ses en veertighste Iaer hares
ouderdoms den 23 November 1718 door een Sachten
ende Salighe ontvangh in den Heere gerust Nalaetende een
groot Exempel van Godvruchtigheit Nederigheit
geoefentheit in Godes heiligh Woort ende Verstant der
Godlieke waerheden zijnde getreft ende geecht geweest
in de Ghemeente Gods als een voorbeeld van andere
wegens haeren Godtsaemen wandel ende Christelijke
deughden ende is onder deser steen liede begraven in de
vaste hope van een Saelige Verrijsenisse uit den dooden

OPMERKINGEN:

Dit is de derde zerk, die betrekking heeft op het gezin van professor Ulrich Huber. Van zijn eerste vrouw Agnes Althusen, zie zerk nr , van Huber zelf, zerk nr , en nu van zijn tweede vrouw Judith van der Ley.

Prof Huber werd geboren op 13 maart 1636 te Dokkum, op 4 december 1659 gehuwd met Agnes Althusen, die op 13 augustus 1663 was overleden, en op 4 oktober 1668 getrouwd met Judith van der Ley. Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren, uit het tweede zes. Daar onder Zacharias, geboren 29 augustus 1669, later o.a. hoogleraar te Franeker, en Agneta, die waarschijnlijk ongehuwd is gebleven en van wie het overlijden op de zerk is vermeld.

Van prof. Huber wordt gezegd dat hij een godsdienstig man was en van mevr. Huber-van der Ley wordt dit ook getuigd, evenals Agneta, die tevens een voorbeeld wordt genoemd. Overleden in haar huis. Het gezin Huber heeft gewoond in het Dekemahuis aan de Breedeplaats.

Het beeldhouwwerk op deze grote zerk behoort bij de oorspronkelijke tekst. In het midden binnen een medaillon een links kijkende traliehelm, waaronder doorlinten verbonden, het M en V schild. Beide zijn verminkt. Link en rechts van het medaillon een halve naakte vrouw in een soort koker. In beide handen een bloem waarvan een naar beneden hangt en de ander omhoog staat. Boven medaillon twee messchedes en verder omgevuld met ornamenten.

ZERK 291 klik hier voor plattegrond

Onder de vorige zerk ligt een klein zerkje.

Ao 1607 den 15 Martii Sterf de'
Ersamen Georgen Pieterszoon
Hopman va' een Fendel
Burgerije der Stede Franeker

OPMERKINGEN:

ZERK 292 klik hier voor plattegrond

Van de volgende zerk is de tekst voor een groot deel verwijderd. Binnen het kader van het beeldhouwwerk zijn diverse latijnse woorden aangebracht. Waarschijnlijk na de franse tijd. Alleen de tekst Transcressioomnium op de grafsokkel is origineel.

Tekst bovenin beeldhouwwerk is:

Ut umbra hominum vita

Tekst onderin het beeldhouwwerk is:

Transcressioomnium
S A
N E

tekst in golfbeweging op lint is:

mane uiyens Hos est fumus Sub vespere Vito

Tekst onder beeldhouwwerk is:

1778 den 25 september is overleden Trijntje Sjoukjen
A Salverda oud 35 jaar, 9 maanden en ligt alhier begraven

OPMERKINGEN:

De naam Trijntje is weggekapt. Op de hoeken familiekwartieren in medaillons waarvan de wapens zijn weggekapt. De namen op de cirkelrand zijn na de Franse periode aangebracht en houden hoogstwaarschijnlijk verband met de weggekapte familiekwartieren. Die namen zijn: boven rechts; Haersma - de Blocq. Boven links; Doma - Gabbe, onder rechts; Fogelsang - Broersma, onder links; Fogelsang - Doma.

Het beeldhouwwerk is binnen een groot vierkant kader aangebracht. Een links kijkende traliehelm waaronder via linten verbonden een M en V schild die beide verminkt zijn. Alleen op V schild vaag twee wassende manen. Verder twee vazen met bloemen en aan weerskanten van de grafsokkel een doodskop met beenderen.

ZERK 293 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is van een totaal ander soort steen dan alle andere in de kerk. Een soort geel witte speksteen of marmer. Het gotisch randschrift in latijn is niet goed te lezen, maar wel is duidelijk dat het Juw van Botnia betreft. Op de hoeken zijn in vierpassen evangelisatie emblemen aangebracht wat een kenmerk is voor de ouderdom van deze steen. Op het middenvlak is in eerste instantie een grote vierpas met afbeeldingen aangebracht. Daar overheen zijn later de kroon met familiewapens diep uitgekapt aangebracht. Deze zijn nog volkomen gaaf.

Tekst op middenvlak boven wapens is:

Ao 1621 den 1 Octobris is in den Heere gerust
den Wel Edelen Ir: Doco van Botnia in syn
leven Grytman over Wymbritseradeel out
52 Iaer Ao 1641 den 2 april is in den Heere
gerust den wel Edelen Iuffrou Ymck van
Deekema syn frou oudt 57 Iaer

Tekst onder wapens is:

Ao 1624 den 10 september in den Heere gerust
de oudste zoon Iulyus van Botnia oud int 17 Iaer
Ao 1634 den 9 april is in den Heere gerust Luts
van Botnia de Ionchste dochter out 9 Iaer.

OPMERKINGEN:

Doco of Doecke van Botnia was de zoon van Juw of Julius van Botnia, oldersman te Franeker en Foockel van Walta.(= Fockel v. B. overleden in de Botniastins op 22 februari 1673 en begraven op 11 maart 67 jaar oud) Uit de genoemde jaartallen kan worden opgemaakt, dat Doco en Ymck nog al wat in leeftijd verschilden. Zij heeft hem 20 jaar overleefd. Doco is grytman van Wymbritseradeel geweest.

Twee van zijn kinderen, de oudste zoon en de jongste dochter zijn op jeugdige leeftijd overleden; zij zijn achtereenvolgens 17 en 9 jaar geworden.

Een dochter, Fockel van Botnia, huwde met Juw van Eysinga (+ 1649) en later met Albartus Sybrandus van Eminga, die op Roordaburg woonde.

Het beeldhouwwerkop het middenvlak: een kroon met twee parels waaronder een M en V schild. Het M schild is voorzien van een gebogen arm in harnas met opgeheven zwaard. Het V schild heeft links een halve adelaar en rechts 2 franse lelies.

ZERK 294 klik hier voor plattegrond

Dit zerkje ligt op de kop tegen de witte zerk aan.

Ao. 1668 ......
Jan G..........
24 jnuarij .............
weedu ....
.. den 4 aprilis ...
dochr out 12 jaer ..
21 augustij ... jan out

omtrent 17 jaer alhier begraven

OPMERKINGEN:

geen.

ZERK 295 klik hier voor plattegrond

Onder de vorige zerk liggen een aantal kleine zerkjes en een deel van een grotere zerk.

De tekst is:

Anno 1789 den 16 junij is in den HEERE
gerust Frans ................ voornaam
Coopman tot ........... inden ouderdom
van 49 jaren ende is alhier begraven

1792 den 18 october is in den Heer
gerust de eerbare jonge dogter
Sjoukje Feenstra oud .. jaar en
omtrent zeeven maaanden en leit
alhier begraaven

OPMERKINGEN

geen

ZERK 296 klik hier voor plattegrond

Ao 1711 de 31 Ianuarij is in den Heer
gerust de Eerbare Antje Stevens
wolnaeijster en is hier bergaven

OPMERKINGEN:

Onder de tekst in een cirkel staat A 17 S.

ZERK 297 klik hier voor plattegrond

Naast dit zerkje ligt een deel van een grotere zerk.

deel randschrift gotisch:

Jan hein Zoen
Ao 1767 den 26 Juli is in den Heere .........

Lases Boumans in den ouderdom ............

OPMERKINGEN:

Het randschrift is gotisch en op de hoeken vierpassen met huismerk.

ZERK 298 klik hier voor plattegrond

Onder de vorige zerk ligt een zerkje, waarvan de tekst betrekking heeft op twee personen. Zowel het zerkje zelf als de tekst is erg beschadigd.

De tekst is:

An.1657 den ..........................
in den Heere gerust d......as Flippus
....... out int een en .....gste Jaer
sijns ouderdoms en leidt alhier begraven

Anno 1688 den 4 Martij is in den Heere
gerust de' Eerbare Rinte Tepkes Abbema
..... .... .... ...... hier begraven

OPMERKINGEN:

geen

ZERK 299 klik hier voor plattegrond

Er naast ligt een deel van een zerk met alleen wapenschilden. Op het M schild een halve adelaar en rechts van de deellijn de letters F en R, die onder elkaar staan. Het V schild met een halve adelaar en rechts van de deellijn een niet herkenbaar figuur.

OPMERKINGEN:

geen

ZERK 300 klik hier voor plattegrond

Het zerkje dat tegen het doophek aanligt blijkt min of meer een standaard zerkje te zijn. Waarschijnlijk voor jong overleden kinderen. Dit model zerk komt meerdere malen voor in de kerk, zoals bij de hoek van de koortrap.

Het randschrift is afgesleten. Alleen onder het beeldhouwwerk staat de naam: H. Gongrijp. Het beeldhouwwerk is een links kijkende traliehelm met een eikel als helmteken, onder een M en V schild aan linten. M schild: klimmende leeuw en rechts van de deellijn drie eikels. Het V schild is niets meer te zien.

ZERK 301 klik hier voor plattegrond

De laatste zerk van deze groep ligt tegen de kerkbanken. De beschadiging waardoor de naam niet is te lezen, is ontstaan tijdens de verplaatsing in de restauratieperiode 1940-'43. Uit de aantekeningen kan worden opgemaakt dat het om dezelfde persoon gaat die onder het wapenschild op het middenvlak staat.

Het randschrift is:

Saecko Tjepkes Tjepkema old burgermeester der Steede Franeker
Mede Vriedschap en Regter ende Kerkvoogd van St Martini Kerk
ter voort. stede geboren den 29 Ianuarius 1662 en gestorven
den 26 Martius 1748 en leidt alhier begraven

OPMERKINGEN:

Op het middenvlak is een wapenschild te zien met de naam Saecko Tepkema. De kroon met het mes of zwaardblad is evenals de wapenschilden verminkt.

De afkorting voort. stede, betekend voornoemde stad, Franeker. Hij was van 1714 tot 1716 stadsbouwmeester te Franeker.

Op 9 mei 1714 werd hij gekozen tot vroedsman en 31 december 1721 tot burgemeester. In 1727 en 1729 was hij wegens Franeker volmacht ten Landsdage.